XXXII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2017 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne za 2016 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

7. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2017 rok,

b. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu,

c. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2017 rok,

d. w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne,

e. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

f. w prawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne – Sadoleś”,

g. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028,

h. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,

i. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające postawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,

j. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sadowne do nowego ustroju szkolnego,

k. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

l. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne.

8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX, XXX, XXXI Sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XXIX, XXX, XXXI Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski