Trwa Konkurs!!!

Już niedługo, bo 4 czerwca w Sadownem odbędzie się Festyn Rodzinny. Już teraz możemy zaznaczyć swój udział w przygotowywanych atrakcjach.

Jednym ze znaczących elementów przygotowywanego Festynu Rodzinnego będzie program edukacyjny prezentowany przez warszawską Fundację JAK PIES Z KOTEM, której nadrzędnym celem działania jest upowszechnianie wiedzy na temat humanitarnego traktowania zwierząt.

Skąd taka nazwa Fundacji? Jak twierdzą jej przedstawiciele, trochę z przekory, ale także żeby: było inaczej, zmusić do myślenia, zainteresować, zachęcić…

Tak więc, już teraz zachęcamy do spotkania z przedstawicielami tej Fundacji oraz ich pupilami, pieskami, które w trakcie organizowanych akcji edukacyjnych i pokazów zawsze są obecne. Można też spodziewać się ciekawych gier i zabaw, a także teatrzyku, w którym w role zwierzątek dowmych wcielą się uczestnicy zajęć teatralnych Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Ale już teraz nasi najmłodsi mogą także wziąć udział w Konkursie ogłoszonym przez tę Fundację pt. „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół”.

Konkurs już trwa, a jego Regulamin został przesłany do wszystkich placówek oświatowych gminy Sadowne, ale zacytujemy go w celu chociażby przypomnienia zbliżającego się terminu przedłożenia prac konkursowych, a także do wiadomości rodziców, którzy być może zachęcą swoje „pociechy” do udziału w nim.

REGULAMIN  KONKURSU

 „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół ”

organizowanego przez „Fundację Jak Pies z Kotem”

Przepisy ogólne

 1. Konkurs „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół” został zorganizowany przez Fundację JAK PIES Z KOTEM .
 2. Celem konkursu jest kształtowanie opiekuńczych postaw w stosunku do zwierząt i ptaków żyjących w najbliższym otoczeniu. Praca może dotyczyć zarówno zwierząt domowych i różnych form opieki nad nimi, jak i zwierząt gospodarskich.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych prac dokona Jury w osobie Zarządu Fundacji JAK PIES Z KOTEM. Decyzje Jury
  są ostateczne.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację.
 6. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 7. Nadesłanie pracy oznacza udzielenie zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne,
  w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych prac w różnych  publikacjach, w mediach oraz
  w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie,
  na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

I. Konkurs dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów.

Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (max 15 slajdów).

 • Treść prezentacji powinna być zgodna z założonym tematem oraz zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami.
 • Prezentacja powinna być opatrzona bibliografią (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu pracy). Prace łamiące prawa autorskie nie będą oceniane.
 • Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy. Praca powinna mieć walory edukacyjne.
 • Inne kryteria oceny:
  • zgodność z tematem,
  • estetyka wykonania, efekt wizualny,
  • zawartość prezentacji,
  • szata graficzna,

II. Konkurs plastyczny dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Format:  A4

Technika: płaska, bez materiałów sypkich i plasteliny (rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarela, plakatówka, collage, wyklejanka, techniki mieszane).

Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej
publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.

Przepisy szczegółowe

 1. Każdy autor może zgłosić max. 1 prace.
 2. Zgłoszenie polega na nadesłaniu prezentacji do Fundacji e-mailem na adres fundacja.jakpieszkotem@gmail.com w temacie „Konkurs- prezentacja”.

Prace plastyczne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne do 25 maja 2017 r.

 1. Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, wiek, telefon oraz e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Terminarz

 1. Nadsyłanie zgłoszonych prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2017 roku.
 2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia z nadesłanych zgłoszeń. Jury decyduje
  o przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Ocena prezentacji przez Jury nastąpi w terminie do 1 czerwca 2017 r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 3 czerwca 2017 r. na stronach Fundacji JAK PIES Z KOTEM. Nagrody zostaną wręczone 4 czerwca 2017 r. podczas Imprezy „Gminny Dzień Dziecka” zorganizowanej w Sadownem.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz organizator konkursu.

Jury:

Olga Grąziewicz – prezes Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Anna Walentynowicz – zastępca prezesa Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Monika Płaza – sekretarz oraz skarbnik Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w tym Konkursie, a także uczestnictwa w Festynie Rodzinnym, o którym wkrótce napiszemy szczegółowiej.

Wszystkich zainteresowanych tematyką humanitarnego traktowania zwierząt odsyłamy na Facebooka Fundacji JAK PIES Z KOTEM.

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło: https://www.facebook.com/FundacjaJakPiesZKotem/