Zaproszenie na bieg

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zaprasza dziewczęta i chłopców na II-gi bieg dla dzieci pn. „Biegam, bo lubię”, który odbędzie się 4 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego w Sadownem.

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI „Biegam, bo lubię”

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

4 czerwca 2017r. godz. 14:00.

Boisko szkolne w Sadownem, ul. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne.

CEL

Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Promowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem

Urząd Gminy w Sadownem

TRASA I DYSTANS
Trasą biegu będzie bieżnia przy boisku szkolnym.

Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
200 m – rocznik 2009 i młodsi

300 m – rocznik 2008/07

600 m – rocznik 2006/05

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki. W momencie weryfikacji -odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu. Rodzice (lub opiekunowie) dostarczą podpisane następujące dokumenty:

Zgodna na uczestnictwo, Oświadczenie

Opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu. Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów, w dniu rozgrywania zawodów od godz. 13.30 wydawane będą numery startowe.

Zgłoszenia przyjmowane będą w GOK Sadowne od 17.05.2017 r. do 02.06.2017 r. poprzez wypełnienie zgody na uczestnictwo i oświadczenia.

Zgłoszenia w GOK zostaną zawieszone 02.06.2017 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach 13.00 – 13.45.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

telefonicznie: Sebastian Kowalczyk, tel. 506 555 971

mailowo: goksadowne@wp.pl.
PROGRAM  BIEGU

Bieg dla dzieci jest drugim organizowanym biegiem pt. „Biegam, bo lubię”.
Planowany start biegu dzieci – godz. 14.00 – 200 m, 14.15 – 300 m, 14.30 – 600 m – biegi następują kolejno po sobie. Dekoracja zwycięzców odbędzie się około godz. 15.45.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegu dla dzieci prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca.

Biuro Zawodów będzie mieściło się przy hali sportowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych Organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż Organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach.

Opiekun prawny oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.

Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami.

Opiekun prawny dziecka oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że należy  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu.

Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.

Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Oświadczenie>>>

Zgoda rodziców>>>