Od 1 sierpnia składamy wnioski…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem informuje,

że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać jednocześnie od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Wnosi się z prośbą przed wypełnieniem wniosku o przeczytanie pouczeń zawartych we wniosku, dokładne ich przeanalizowanie oraz zapoznanie się z katalogiem dokumentów niezbędnych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie prawa do świadczeń, szczególnie tych, przy których wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ZASIŁEK RODZINNY, JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2017/2018*:

 1. Nakaz podatkowy za rok 2016 (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
 2. Umowa (umowy) o pracę, zlecenie, o dzieło itp. (w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2016 lub później);
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie zatrudnienia,
  PRZYKŁAD: podjęcie zatrudnienia nastąpiło 1 kwietnia 2017 r.- zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu za miesiąc maj 2017 r.;
 4. Świadectwo pracy (w przypadku zakończenia zatrudnienia w roku 2016 lub później);
 5. Pit 11 za 2016 r. (w przypadku podjęcia/zakończenia zatrudnienia w roku 2016 lub później);
 6. Pit 37 za 2015 r. (w przypadku osób, które korzystały z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci);
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności;
 8. Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego);
 9. Zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku nabycia/zbycia gospodarstwa w roku bazowym 2016);
 10. Decyzje o przyznanych stypendiach materialnych o charakterze socjalnym (przyznane na rok 2016);
 11. Dokument o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (w roku 2016 lub później);
 12. Decyzje właściwych organów przyznające: emerytury, renty, renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne;
 13. Decyzje właściwych organów przyznające: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński (przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej);
 14. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej/szkoły policealnej (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego: na rozpoczęcie roku szkolnego, na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła);
 15. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (tylko w przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego);
 16. Zaświadczenie od lekarza/położnej o przebywaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka);
 17. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku, w roku kalendarzowym 2016 (dotyczy osób prowadzących działalność opodatkowaną w formach ryczałtowych).

*Powyższy katalog zawiera przykładowy wykaz najczęściej wymaganych dokumentów, w indywidualnych sprawach mogą być konieczne także inne dokumenty, które będą niezbędne do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.