Uwaga! Konkurs czytelniczy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki ogłaszają konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018.

Regulamin konkursu na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.

II. CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja czytelnictwa i bibliotek w środowisku lokalnym.
 2. Zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do czytania książek.
 3. Podnoszenie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Sadowne.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie czytelnicy zarejestrowani w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem lub Filii Biblioteki.
 2. Konkurs trwa w okresie od 04.09.2017 r. do 16.06.2018 r.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę w Sadownem.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w poszczególnych kategoriach:
  I kategoria – dzieci i młodzież do lat 16-tu,
  II kategoria – czytelnicy powyżej 16-tego roku życia.
 5. Konkurs polega na przeczytaniu jak największej liczby książek wypożyczonych z biblioteki.
 6. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie pytań dotyczących danej książki.

V. NAGRODY

 1. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczana na stronie internetowej biblioteki www.gbpsadowne.pl oraz na stronie www.info.sadowne.pl
 2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom nastąpi z chwilą zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
 3. W konkursie wyłonione zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, które zostaną uhonorowane nagrodami oraz pamiątkowymi dyplomami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem oraz na stronie Info Sadowne.
 2. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
 3. Informacji o konkursie udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.