Czy posiadasz psa lub kota?

piesJeśli jeszcze nie jesteś szczęśliwym właścicielem zwierzaka, a dopiero dojrzewa w Tobie decyzja posiadania pieska lub kotka, to dobrze się nad tym zastanów. Nie chodzi tu o pozbawienie każdego z nas tej przyjemności, ale o rozważenie świadomego nabycia nowych obowiązków wraz z nowym lokatorem w naszym domu. Musimy pamiętać, że ten „nowy lokator” pozostanie z nami przez kilka, a nawet kilkanaście lat.

Gdy jest to nasz pierwszy pies lub kot, zasób naszych wiadomości o chowie i utrzymaniu tego zwierzaka jest minimalny. Zazwyczaj opieramy się na zasłyszanych, obiegowych opiniach i informacjach. Nie powinniśmy dopuścić, aby konfrontacja naszych marzeń o psie lub kocie z codziennymi obowiązkami, związanymi z ich posiadaniem, zmusiła nas do przyznania się, że przeceniliśmy nasze możliwości.

Nie zapominajmy również i o tym, że pies lub kot są istotami żywymi, czującymi i przywiązującymi się. Nie możemy traktować ich jako kolejnej zabawki, która – gdy się znudzi – może być wyrzucona, czy oddana.

Zbliża się sezon urlopowy, wakacyjny, a jak wiemy z naszych obserwacji, każdego roku przybywa na naszym terenie bezpańskich psów lub kotów. A skąd się one biorą? Bezwzględni ich dotychczasowi opiekunowie postanowili wyjechać na urlop? A może zabawka znudziła się dziecku? Któż to wie? Nie do zniesienia pozostaje tylko wzrok i wyczekujące na właściciela zachowanie porzuconego zwierzęcia.

Tak więc zastanówmy się już teraz nad podjęciem tak ważnej, życiowej decyzji i bądźmy odpowiedzialni. Odpowiedzialność dotyczy również bieżącej opieki nad swoim zwierzęciem, a także zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i poszanowania innych mieszkańców swojej okolicy przy tzw. „trzymaniu” zwierzęcia. Nie dopuszczajmy do sytuacji, w której będziemy musieli tłumaczyć się za agresję swojego psa biegającego poza ogrodzeniem lub kota, który narobi szkody naszemu sąsiadowi. Nie możemy wówczas tłumaczyć się nieznajomością przepisów.

Bądźmy także świadomi tego, że nasz pupil, do którego nie przyznamy się w chwili zagrożenia ukaraniem, może zostać odłowiony i umieszczony w schronisku – a tak też może się zakończyć brak opieki nad zwierzęciem.

Również w naszej Gminie, oprócz ogólnych przepisów dotyczących „trzymania” zwierząt domowych, istnieją uregulowania w tym zakresie. Mówi o tym „Regulamin utrzymania czystości na terenie gminy Sadowne”.

I tak:

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku.

§ 15.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa poza teren swojej nieruchomości jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do miejsc użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy (27.03.2013r.) przyjęto Uchwałę Nr XXIV/164/2013, której załącznik stanowi Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadowne w 2013 roku. A oto jego treść:

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2013 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Sadowne.

Rozdział 2

CEL I ZADANIA PROGRAMU

2. Celem programu jest zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy  o ochronie zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sadowne realizować będą uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy której bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schroniskach prowadzonych przez te podmioty.

Rozdział 3

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadowne odbywa się interwencyjnie.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.

5. Gmina zapewni dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawierając umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt. Gmina zawarła umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga w Radysach.

6. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane są do schroniska w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji.

7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania  wolno żyjących kotów poprzez przekazanie karmy zainteresowanym osobom opiekującym się tymi zwierzętami w celu umieszczenia jej w miejscach przebywania kotów;

3) zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację lub kastrację za pośrednictwem osób opiekujących się tymi zwierzętami

9. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazywane do wskazanego gospodarstwa rolnego. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2013 roku wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Sokółka 27, 07-140 Sadowne, na podstawie umowy zawartej przez Gminę Sadowne z właścicielem gospodarstwa. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny Andrzej Wrzosek, ul. Grunwaldzka 1, 07-140 Sadowne.

11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) umieszczanie stosownych informacji o możliwości adopcji na stronach internetowych podmiotów, o których mowa w rozdziale 2 pkt. 2,

2) prowadzenie innych działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym adopcją oraz zdolnym zapewnić należyte warunki bytowania.

Rozdział 4

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

12. Gmina Sadowne realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

13. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

14. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.

15. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie, bez zadawania bólu. Zabieg powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny, poprzez podanie środka usypiającego.

16. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

Rozdział 5

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

17. Wójt w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6

FINANSOWANIE PROGRAMU

18. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Sadowne.

19. Na realizację Programu zabezpieczono w budżecie Gminy Sadowne środki finansowe
w wysokości 25 000 zł.

20. Środki będą wydatkowane na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów na zadania związane z realizacją programu.

To tyle w tym temacie, a decyzje o swoim zwierzęciu lub właściwej opiece nad nim podejmie jego właściciel – dorosły w swojej odpowiedzialności.

Źródła:

www.sadowne.pl

www.ta-bajka.pl