Obwieszczenie…

…o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sadowne Uchwały Nr XXXVIII/190/2017 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesłane na adres:ug_sadowne@pro.onet.pl w terminie do dnia 05.01.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sadowne. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy

/-/ Waldemar Cyran

Źródło: https://www.sadowne.pl/