Trwają zapisy do V Biegu

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem przypomina, iż 8 lipca br. w Sadownem odbędzie się już piąta edycja Biegu i pierwsza Marszu Nordic Walking ku czci. Bł. Edwarda Grzymały. 

Firma Chiptiming, która będzie prowadzić elektroniczny pomiar czasu, rejestruje na swojej stronie zawodników do Biegu i Marszu Nordic Walking ku czci bł. E. Grzymały. Zapraszamy – http://biegsadowne18.chiptiming.pl/.

Przypomnimy również, że impreza sportowa odbędzie się 8 lipca 2018 roku w Sadownem – start o godz. 11.00. Start i meta usytuowane na polanie leśnej przy wiacie Koła Łowieckiego „św. Huberta” w Sadownem.

UWAGA! Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na podanej wyżej stronie internetowej.

***

***

REGULAMIN

V BIEGU i I MARSZU NORDIC WALKING

KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO dr EDWARDA GRZYMAŁY

                                                

Termin: 8 lipca 2018 r. /niedziela/ – Sadowne, start godz.11.00.

 Dystans: biegu – 10 km, marszu – 9 km.

1. Cele i założenia imprezy:

 • przybliżenie uczestnikom postaci zamordowanego przez hitlerowców błogosławionego księdza doktora Edwarda Grzymały, który urodził się w miejscu usytuowanym w środkowej części trasy,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • popularyzacja biegania i marszu nordic walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej,
 • promocja Sadownego i Gminy Sadowne, jako miejsc atrakcyjnych dla zdrowego wypoczynku.

2. Organizatorzy:

 • Klub Sportowy „Wicher” Sadowne,
 • Urząd Gminy Sadowne,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem,
 • Nadleśnictwo Łochów.

3. Patronat medialny:

 • www.info.sadowne.pl

4.Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się 8 lipca 2018 roku w Sadownem.
 • Start o godz. 11.00. Start i meta usytuowane na polanie leśnej przy wiacie Koła Łowieckiego „św. Huberta” w Sadownem.
 • Bieg i marsz przeprowadzone będą w całości duktami leśnymi lasu „Jegiel”, Leśnictwa Sadowne, Nadleśnictwa Łochów, na trasie o podłożu żwirowo -piaszczystym do m-ca urodzin bł. Edwarda Grzymały i z powrotem.

5. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

a. limit 150. uczestników, w tym 100. biegaczy i 50. piechurów. Za uczestnika uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl . W momencie zgłoszenia się 150. uczestników lista startowa zostanie zamknięta. Organizatorzy zastrzegają dodatkowe miejsca na liście dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów,

b. w biegu i marszu mogą brać udział uczestnicy, którzy do dnia startu ukończyli 16 rok życia,

c. uczestnicy powyżej 18. roku życia wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadczają, iż biegną na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 8 lipca 2018 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie wydawania numeru startowego,

d. zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną na stronie biegu prowadzonej przez firmę Chiptiming (www.biegsadowne18.chiptiming.pl).

e. opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych – 20,00 zł, opłaty tej należy dokonać po zgłoszeniu do biegu na nr konta: 95 9236 0008 0260 0488 2000 0010, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne. Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów w dniu startu – 40,00 zł,

f. jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w miejscu startu na 1 godzinę przed startem,

g. numery startowe wydawane będą po zgłoszeniu na 1 godzinę przed startem w miejscu imprezy,

h. pomiar czasu na mecie dokonywany będzie elektronicznie przez firmę chiptiming, a wraz z numerem startowym uczestnicy otrzymają zwrotne chipy,

i. biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy tj. 8 lipca 2018 r. od 9.30 do 11:00,

j. w biegu prowadzona będzie klasyfikacja open w kategoriach kobiet i mężczyzn, a także klasyfikacje wiekowe: I – od 16 do 29 lat, II – od 30 do 45 lat i III – 46 lat i powyżej, w kategoriach kobiet i mężczyzn,

k. w marszu prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa open do 45 lat i powyżej 45 lat,

l. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii nagrodzeni zostaną pucharami i dyplomami, natomiast wszyscy uczestnicy, którzy ukończą imprezę mają zapewniony od Organizatora pamiątkowy medal.

6. Zasady finansowania:

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają Organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

7. Postanowienia końcowe:

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę (chyba, że warunki pogodowe zagrażać będą życiu lub zdrowiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy.
 • Trasa biegu i marszu zostanie oznaczona i zabezpieczona w punktach przez Organizatorów.
 • Organizatorzy zapewniają podawanie uczestnikom w połowie trasy (w miejscu urodzin Patrona imprezy) oraz na mecie napoju. Wśród uczestników rozlosowane będą drobne upominki. Organizatorzy zapewniają też tradycyjne kiełbaski z grilla i jagodzianki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150. uczestników.
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni i depozytów dla uczestników, zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej oraz toalety bez bieżącej wody.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub utracone podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie/przemarsz po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu/marszu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik zgłaszając się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w Biegu. Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Komandor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Komandor Biegu: Emil Filipiak – tel:  695 597 275

Tekst: Sławek Chyliński