XLVII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca  2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne,

b. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych,

c. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

d. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,

e. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne,

f. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

g. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,

h. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIVI Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIVI  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski         

Źródło: www.sadowne.pl