Odpady, woda, ścieki – za ile?

rada1Podczas ostatniej, XXV Sesji Rady Gminy, podjęto uchwały m.in. wprowadzające metodę ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak też określono nowe stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych – obowiązują od 1 maja br.

Uchwałą Nr XXV/166/2013 dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty – opłata wynosi 10 zł. od osoby zamieszkującej nieruchomość lub 5 zł. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla przykładu: na posesji zamieszkuje na stałe 4 osoby – opłata miesięczna wyniesie 40 zł. miesięcznie lub 20 zł. miesięcznie, gdy zostanie zadeklarowane segregowane zbieranie odpadów.

W Uchwale Nr XXV/165/2013 zatwierdzono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Sadowne.

Taryfa za wodę:

– gospodarstwa domowe – m3 – 2,79 zł. netto + VAT, opłata miesięczna – 2,30 zł. netto + VAT,

– przedsiębiorstwa – m3 – 2,88 zł. netto + VAT, opłata miesięczna – 4,25 zł. netto + VAT,

– użyteczność publiczna – m3 – 2,75 zł. netto + VAT, opłata miesięczna – 6,10 zł. netto + VAT.

Taryfa za ścieki:

– gospodarstwa domowe – m3 – 6,45 zł. netto + VAT (płacimy 4,00 zł. + VAT*),

– przedsiębiorstwa – m3 – 9,31 zł. netto + VAT (płacimy 6,86 zł. + VAT*),

– użyteczność publiczna – m3 – 8,26 zł. netto + VAT (płacimy 5,81 zł. + VAT*),

– ścieki dowożone – m3 – 9,00 zł. netto + VAT (pełna odpłatność).

Żródło: www.sadowne.pl