XLI Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Sadowne.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2021.

a. przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2021 rok;

b. debata nad raportem;

c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2021 rok.

a. odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 28 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy za 2021 rok;

b. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok;

c. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne;

d. odczytanie opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok;

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

6. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne”;

b. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sadowne, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

c. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2022 roku;

d. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;

e. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2022 rok.

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

8. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXVIII, XXXIX, XL Sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXVIII, XXXIX, XL Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szymanik