XLV Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 30 listopada 2022 roku (środa) o godz.11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Sadowne.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad: 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne;

b. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

c. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

d. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości;

f. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

g. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;

h. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2022 rok;

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad z XLIV Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XLIV Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szymanik