III Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 17 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sadowne.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2023.

a) przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2023 rok;

b) debata nad raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2023 rok.

a) odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 26 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy za 2023 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne;

d) odczytanie opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok;

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sadowne, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2024-2035;

c) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2024 rok.

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

8. Przyjęcie protokołu z obrad z II Sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad II Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szymanik