Ostatnia Sesja

rada130 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbyła się ostatnia w tym roku – XXXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad Rady przewidywał zatwierdzenie planu budżetowego na rok następny, jednak – z uwagi na bieżące zmiany w finansach i konieczność dopracowania szczegółów dokumentu – jego uchwalenie przesunięto do porządku obrad następnej Sesji. Tym razem poinformowano tylko o wysokości przyszłorocznych podatków – rolnego i od posiadanych nieruchomości. Podatki te pozostają na poziomie z roku 2013.

Pan Wójt Gminy Sadowne Zdzisław Tracz, przedstawiając informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady, jednocześnie podziękował Radzie Gminy, sołtysom, mediom i innym osobom za współpracę w ciągu ostatniego roku, który przyniósł gminie Sadowne wiele pozytywnych zmian. Jednocześnie Pan Tracz złożył obecnym życzenia noworoczne.

– Milion czterysta tysięcy złotych. Na taką kwotę wykonaliśmy dotychczas zadanie z zakresu kanalizacji Sadownego, a efekt końcowy będzie opiewał na kwotę 1 700 tys. zł. – poinformował P. Wójt na początku swojej wypowiedzi o działalności Urzędu Gminy. – Przepraszam też mieszkańców, że muszą znosić pewne utrudnienia na ulicach Sadownego, które związane są z realizacją zadania w zakresie kanalizacji. Dotyczy to – jak wszyscy zauważyli – Placu Kościelnego, ulicy Kościuszki i Sosnowej, gdzie wykonawca w ostatnim okresie położył nitkę kanalizacji, jednocześnie zdejmując część nawierzchni – dodał P. Wójt i obiecał, iż nowa nawierzchnia tych ulic będzie położona wiosną przyszłego roku, po ustąpieniu mrozów.

Podczas swojego wystąpienia P. Wójt poinformował także:

– o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej – nie przewiduje się na dzień dzisiejszy żadnych zwolnień z pracy. ZGK prowadzi obsługę wodociągu gminnego, jak też wykonuje usługi, których wartość wpływa do kasy Urzędu (kwota ok. 46 tys. zł.) oraz inwestuje w nowy sprzęt umożliwiający prowadzenie statutowej działalności.

– o podatkach – podatek rolny i od nieruchomości w przyszłym roku pozostanie na poziomie z roku 2013. W ostatnim okresie Urząd Gminy zmuszony był w osiemdziesięciu sześciu przypadkach wysłać ponaglenia podatnikom, którzy nie wpłacili do kasy Urzędu podatków na łączną kwotę ok. 35 tys. zł. (osoby fizyczne i prawne).

– o realizacji innych zadań budżetowych – na drogę w Wilczogębach wydatkowano 113 tys. zł., ulica Kilińskiego kosztowała Gminę 30 tys. zł., natomiast dokumentacja dot. gruntu pod przyszły plac targowy przy kościele – 3 tys. zł. Pewne kwoty z budżetu przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół na terenie gminy, wykonanie lub przygotowanie do realizacji oświetlenia Sojkówka, Złotek i Grabin.  Zadania budżetowe zostały zrealizowane w 2013 roku na poziomie 95%.

W dalszej części Sesji Rada Gminy przyjęła uchwały:

– w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

– w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023,

– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zapytania i informacje przedstawione w końcowej części Sesji dotyczyły spraw, które nurtują mieszkańców naszej gminy, w tym w szczególności:

– naprawy ulic w Sadownem, których stan po położeniu kanalizacji uniemożliwia ich właściwe użytkowanie. Jak wynika z informacji P. Wójta, na nowe nawierzchnie dróg i chodniki przeznaczona będzie z budżetu UG kwota ok. 1 mln zł. – rozłożona na najbliższe 3 lata. Ulice, które dotychczas nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie będą remontowane do czasu, gdy położona zostanie na nich kanalizacja. W 2014 roku przewiduje się kontynuowanie zadania w zakresie kanalizacji po stronie zachodniej ulicy Łochowskiej. Wstępnie zostanie wykonany projekt dla ulicy Wiejskiej, Partyzantów i Gaj, po czym wykonawca przystąpi do realizacji zadania kanalizacji tego obszaru.

– naprawy drogi krajowej nr 50, przebiegającej przez teren gminy. W tej sprawie trwają nadal ustalenia z zarządcą drogi. W styczniu 2014 roku Starostwo Powiatowe ma zorganizować spotkanie, gdzie ustalane będą szczegóły inwestycji. Przewiduje się, że droga krajowa uzyska nową nawierzchnię, a na odcinku od Zieleńca do Sadownego może uda się wykonać także ścieżkę rowerową. Wnioski inspekcji i służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przewidują też zamontowanie w obszarze zabudowanym Sadownego elementów zmuszających kierowców do ograniczania prędkości. Być może na ul. Łochowskiej, przy ul. Partyzantów, ustawiony zostanie fotoradar, natomiast przy ul. Wiejskiej – światła migające.

– poprawy jakości dróg gminnych. Radna Powiatu Węgrowskiego P. Małgorzata Zyśk poinformowała, iż Rada Powiatu uchwaliła już swój budżet. Na drogi gminy Sadowne Powiat przeznaczył kwotę 300 tys. zł. Obecnie zasadne będzie przystąpienie do wspólnej ze Starostwem inwestycji w zakresie poprawy jakości tych dróg – chodzi o doinwestowanie prac również z budżetu Urzędu Gminy.

– obchody 500-lecia Sadownego. Radny Powiatu Węgrowskiego P. Marek Renik przypomniał o zbliżającej się rocznicy 500-lecia powstania miejscowości Sadowne. W 2014 roku należy zaplanować szereg uroczystości i działań zmierzających do ukazania walorów gminy Sadowne. W tym celu wskazane jest powołanie komitetu, który ustali terminarz obchodów. Wstępnie podjęto już działania w tym zakresie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych planuje w styczniu wystawienie sztuki „Kalosze” dla mieszkańców gminy, a także inne uroczystości w ciągu całego roku – samodzielnie i przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury. Jeśli natomiast chodzi o GOK, to na sali dało się słyszeć głosy w sprawie zmiany dni pracy Gminnego Ośrodka. Pomysłodawcy byli za otwarciem dla młodzieży tej placówki w weekendy, w zamian za dni wolne w ciągu tygodnia – ale decyzja w tej sprawie nie zapadła, a jedynie pomysł poddano do rozważenia przez radnych.

Sesja zakończyła się wzajemnymi życzeniami z okazji zbliżającego się Nowego 2014 roku. Ogólnie mówiąc: „Do siego roku!”.