Dlaczego w Sadownem?

2014.07.18.2Czy może podrzuca nam ktoś „kukułcze jajo”?

Uchwałą nr XXXIII/210/2014 Rada Gminy Sadowne przyjęła w marcu tego roku Program ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021. Przedstawia się w nim ocenę opisową stanu środowiska Gminy Sadowne, w tym zasobów wodnych, powietrza, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także planowane przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w kolejnych latach.

Jednym z elementów oceny jest gospodarka odpadami, uwzględniająca zmiany obowiązujących przepisów od dnia 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z danymi zawartymi w opisie, gmina Sadowne w 2012 roku wytworzyła 372 tony zmieszanych odpadów komunalnych, czyli ok. 48 kg odpadów przypadających na jednego mieszkańca gminy w ciągu analizowanego roku. Znacznie więcej odpadów mieszanych wytwarzanych jest w całym powiecie węgrowskim – w przeliczeniu ok. 80 kg na jednego mieszkańca w ciągu całego roku 2012. Łącznie powiat węgrowski w 2012 roku wytworzył 6971 ton zmieszanych odpadów komunalnych.

W czym problem?

Jakie więc jest nasze zdziwienie, gdy dowiadujemy się, że na terenie gminy Sadowne planowana jest realizacja projektu o nazwie: instalacja mechaniczno-biologiczna przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 60 000 Mg/rok zlokalizowana w miejscowości Zieleniec, działka nr 901.

Tak drodzy Państwo, o fakcie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek KRUSZYWA Niemce S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia możemy dowiedzieć się z Obwieszczenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 04.07.2014 r.

2014.07.18.3Jeśli ktoś ma problemy z lokalizacją firmy będącej stroną postępowania, to informujemy, iż od 2008 roku jest ona właścicielem dawnego Zakładu SILIKATY Sadowne, który mieści się właśnie na działce nr 901 w miejscowości Zieleniec.

W 2011 r. zakład Silikaty Sadowne został wydzielony ze struktur P.P.M.B. NIEMCE S.A. jako samodzielnie działający podmiot prawny pod nazwą Nowe Technologie Budowlane S.A., produkujący materiały budowlane na nasze potrzeby: wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, obok tradycyjnych, w pełni ekologicznych materiałów budowlanych jakimi są silikaty, firma zajmuje się wdrażaniem nowych technologii budowlanych umożliwiających budowę domów energooszczędnych i pasywnych. I to jest zrozumiałe, ale…

 Co z odpadami?

Nowe Technologie Budowlane S.A. już w lutym tego roku wystąpiły do Urzędu Gminy Sadowne o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu (odzysku) odpadów w związku z produkcją elementów betonowych drobnowymiarowych, a postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa do dnia dzisiejszego z uwagi na konieczne opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia i uzupełnienia tej oceny. Przedsięwzięcie to ma szanse na realizację, gdyż jest zgodne z profilem produkcyjnym Zakładu i prawdopodobnie nie ma wpływu na środowisko. Ale czy profil Zakładu zmienia się? Skąd pomysł na odpady komunalne?

60 tysięcy ton odpadów?

Instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych funkcjonują już na terenie naszego województwa – przykład: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem.

W skład tego Zakładu – podobnie jak planowane w Silikatach – wchodzi sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostownia do przetwarzania biologicznego frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów. Przepustowość sortowni również wynosi 60 000 Mg/rok – czyli… 60 tysięcy ton odpadów. Tak, to nie 6, czy 7 tysięcy, które wytwarza powiat węgrowski, ale 60 tysięcy ton – po co taka przepustowość?

Sortownia odzyskuje surowce wtórne, które są magazynowane, a następnie transportowane do zakładów przetwórczych. Po procesie sortowania pozostaje jednak część odpadów, które nie nadają się do dalszego zagospodarowania i muszą być przewiezione na składowisko, a następnie na wysypisko.

Tak więc widzimy, że po przywiezieniu do Zakładu odpady muszą być wstępnie składowane, gdyż sortownia pracuje określonym tempem. Podobnie, składowania wymaga materiał po tym procesie. Nagromadzenie odpadów w Zakładzie zależało więc będzie od ilości dowiezionego materiału sortowniczego (skąd będzie pochodził?). W ten sposób powstaje typowe wysypisko, ale może już częściowo posegregowane.

Inny temat to kompostowanie. Specyfikacja przedsięwzięcia wskazuje, iż kompostowaniu będzie poddana połowa odpadów przywiezionych do Zakładu, a więc ok. 30 tysięcy ton w ciągu roku. Konstrukcję kompostowni stanowią ściany i posadzka żelbetowa, które – wg wnioskodawcy – uniemożliwiają przedostanie się płynów do gleby, a tym samym sieci zbiorników wodnych zaopatrujących region w wodę pitną (?). Materiał kompostowany przetrzymywany jest w bioreaktorach przez min. 14 dni w temperaturze powyżej 55 °C (faza intensywnego kompostowania). Po tym czasie odpady wyładowywane są z bioreaktora na plac dojrzewania kompostu. Na placu stabilizat dojrzewa przez 6 tygodni w pryzmach – a co wtedy z oddziaływaniem na powietrze i zabezpieczeniem przed owadami, ptakami, gryzoniami itp., itd.?

Co na to nasze władze?

Przyjęły wniosek Zakładu – urzędowo, poprosiły wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów o opinię niezależnych ekspertów dotyczącą oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i wydały obwieszczenie, o którym piszemy powyżej.

Co na to inni zainteresowani?

Mówimy tu o Dyrekcji Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwie w Łochowie. Są po prostu zaskoczeni i z pewnością ich udział w postępowaniu o wydanie decyzji będzie znaczący.

2014.07.18.1Jak wszyscy wiedzą, nasza gmina w całości wchodzi w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a obok siedziby wnioskodawcy („przez płot”) zlokalizowana jest strefa chroniona – Torfowisko Kules oraz przygotowywana do ochrony strefa tzw. Wydmy Zielenieckiej. Jaki wpływ na sąsiedztwo może mieć przygotowywane przedsięwzięcie? Poczekajmy na pierwsze opinie. A jaki wpływ może mieć to przedsięwzięcie na dalszą okolicę, najbliższe miejscowości: Zieleniec, Sokółka, Sadowne? Wydaje nam się, że będziemy to odczuwać.

A co z założeniami i planami naszej Gminy? Zacytujmyutworzenie Parku miało na celu zachowanie równowagi pomiędzy terenami zurbanizowanymi, a terenami cennymi przyrodniczo i oddziałującymi biologicznie dodatnio, będącymi jednocześnie miejscem wypoczynku. Przyczynia się do hamowania procesów dewastacyjnych i chroni wartości przyrodniczo – estetyczno – zdrowotne. W Parku Krajobrazowym (i jego otulinie) nie lokuje się uciążliwego przemysłu, a działalność gospodarcza i rolnicza, nie wyłączając leśnej, musi być prowadzona bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego. Teren ten jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju turystyki, gdyż Nadbużański Park Krajobrazowy jest jedną z najważniejszych ostoi zwierząt na niżu polskim. Duże zróżnicowanie siedlisk – od suchych wydm po bagna i torfowiska – stwarza możliwości bytowania dla zwierząt związanych z tymi specyficznymi środowiskami.

Zwydmienia sąsiadujące od strony północnej z torfowiskiem Kules są eksploatowane na skalę przemysłową. Ich obrzeża porastają zbiorowiska traworośli porębowych z panującym trzcinnikiem piaskowym oraz nitrofilne zbiorowiska krzewinkowo – zaroślowe z przewagą jeżyn i szybko rosnących gatunków drzewiastych. Na terenie piaskowni jednym ze zbiorowisk jest murawa ze szczotlichą siwą. Nieczynne torowisko prowadzące do piaskowni porasta ciepłolubna roślinność okrajkowa i rudealna. Rośnie tu chroniony gatunek storczyka – kruszczyk szerokolistny.

A co my, mieszkańcy Gminy Sadowne możemy zrobić w tej sprawie?

Nie namawiamy nikogo do jakichkolwiek działań, które byłyby niezgodne z prawem. Pamiętajmy wszyscy, drodzy współmieszkańcy Gminy i jej sojusznicy, cała nadzieja w rozsądnym podejściu do tej sprawy naszych władz, przedstawicieli w Radzie Gminy i Powiatu, a także właścicieli i zarządców terenu wokół Zakładu. To oni powinni działać zgodnie z prawem, sumieniem i wolą większości, mając na względzie dobro naszej Gminy.

My sami pamiętajmy, iż zbliża się okres przedwyborczy i podjęcie niezgodnych z naszą wolą decyzji przez naszych przedstawicieli może odbić się później na ilości otrzymanych głosów od wyborców. Podczas spotkań przedwyborczych pytajmy każdego z kandydatów o jego zdanie na temat tego przedsięwzięcia i sami oceńmy, czy jego odpowiedź będzie zgodna z naszym zdaniem. Nie sugerujmy się też ewentualnymi obietnicami korzyści z przedsięwzięcia w rodzaju miejsc pracy lub rozwoju infrastruktury przemysłowej regionu – obietnice zazwyczaj pozostają obietnicami.

To tyle na ten temat. Pozostawiamy Państwa na etapie wstępnym projektu i oczekujemy na jego finał. I powtórzmy pytanie: Czy może podrzuca nam ktoś „kukułcze jajo”? Dlaczego 60 tysięcy ton?

Dodajmy: Dlaczego akurat w Sadownem?

Tekst/foto: sch

Źródła:

http://www.blizejsmieci.pl/files/konferencja_sumujaca/opis_technologii/poswietne.pdf

http://www.bip.sadowne.pl/plik,396,program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-sadowne-na-lata-2014-2017-z-perspektywa-do-roku-2021.pdf

http://www.bip.sadowne.pl/23,ogloszenia-zawiadomienia.html