„Moja przyszłość”

gimnazjumProjekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

W roku szkolnym 2014/2015  w Gimnazjum w Sadownem realizowany będzie projekt, w  którym uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, a polegał będzie na uatrakcyjnianiu procesu dydaktycznego poprzez stosowanie ciekawych i nowatorskich metod nauczania.

W  ramach  tych zajęć zorganizowane będą:    

 2014.09.10.11.  zajęcia z języka angielskiego (4 godz. w miesiącu)

Każde zajęcia będą wprowadzały, utrwalały i sprawdzały stopień opanowania nowego słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń, testów, gier, piosenek i zabaw interaktywnych. Podczas tych zajęć  uczniowie będą  utrwalać zdolność do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie).

Projekty językowe, prezentacje multimedialne, różne formy ćwiczeń językowych, jak i pomoce dydaktyczne mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy uczniów. W przyszłości takie projekty/prezentacje będą mogły im służyć jako niezastąpione (bo wykonane przez nich samych w przyswajalny dla nich sposób) pomoce dydaktyczne, a efekt uczęszczania na zajęcia dodatkowe będzie efektem długotrwałym.

  2. zajęcia z matematyki  (6 godz. w miesiącu)

Na zajęciach z  zakresu matematyki doskonalić się będzie opanowanie u uczniów umiejętności biegłego liczenia, znajomości miar i struktur, posługiwania się procentami. Ponadto  kształtować się będzie umiejętność stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zajęciach lekcyjnych. Proponowane zajęcia mają na celu wprowadzenie możliwości zdobycia przez uczniów większej wiedzy i umiejętności praktycznych. Uświadomi się uczniom, iż w gazecie, książce od geografii, atlasie samochodowym, cennikach, na etykiecie puszki z farbą  znajduje się wiele zadań matematycznych, które przynosi nam codzienne życie. Uświadomi się również uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Dzięki tej innowacji  matematyka wyda się uczniom nauką ciekawą i przyjemną, a zdobywanie wiedzy i umiejętności matematycznych pozwoli wykorzystać je w życiu codziennym

3.nauki przyrodnicze (8 godz. w miesiącu)

3.1 zajęcia biologiczno – chemiczne (4 godz. w miesiącu)

2014.09.10.2W ramach zajęć uczestnicy projektu będą poznawali prawa rządzące naturą, zrozumieją, że człowiek jest częścią przyrody i użytkownikiem elementów środowiska  oraz, że ciąży na nim odpowiedzialność za jego użytkowanie. Zbadają podstawowe procesy warunkujące życie na Ziemi- fotosyntezę i oddychanie. Sprawdzą doświadczalnie jakie substancje biorą udział w tych procesach oraz jakie są ich produktami. Sprawdzą stan wody w gminie Sadowne. Nauczą się oznaczać organizmy występujące w wodzie i glebie. Odbiorcy projektu zbadają również jakie substancje wchodzą w skład żywności, jakie zagrożenia czyhają na nich na sklepowych półkach i czy każdy symbol E na żywności oznacza substancję niebezpieczną. Podsumowując, stworzą zasady zdrowego żywienia.

3.2 Zajęcia z zakresu fizyki (2 godz. w miesiącu)

Zajęcia te mają na celu powtórzenie i rozszerzenie nabytych wiadomości wykorzystując doświadczenia fizyczne, animacje oraz prezentacje multimedialne. Obejmować one będą poznanie definicji, symbolu i jednostki podstawowej oraz jednostek pochodnych danej wielkości fizycznej.

3.3 zajęcia z geografii (2 godz. w miesiącu)

2014.09.10.3Na zajęciach tych omawiane będą procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące oblicze Ziemi: budowa Ziemi, działalność lodowców i wiatrów, wietrzenie skał, działalność rzek, ruchy górotwórcze, trzęsienia Ziemi, wulkanizm. Analiza procesów ma ułatwić uczniom lepsze zrozumienie świata przyrody oraz wyjaśnić procesy w nim zachodzące. Przedstawione zostaną regiony kraju, ich specyfika, zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe  i przyrodnicze. Kształtowanie przynależności do własnego otoczenia, zainteresowanie problemami lokalnego środowiska będą przybliżane między innymi podczas zajęć terenowych z praktycznym wykorzystaniem mapy i planu. Rozwój cywilizacji, działalność człowieka wymusza pracę nad ochroną środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów będzie realizowane podczas omawiania form ochrony przyrody w Polsce  i Europie. W kontekście jednoczącej się Europy przedstawiona będzie różnorodność kulturowa Europy oraz charakterystyka wybranych krajów Unii Europejskiej. Zdobycie tej wiedzy ma służyć budowie wzajemnej interakcji narodowej, tożsamości kulturowej i europejskiej.

4. zajęcia związane z poradnictwem i  doradztwem edukacyjno- zawodowym (2 godz. w miesiącu)

Przeprowadzenie zajęć w wyżej wymienionym zakresie pozwoli rozwinąć uczniom kompetencje kluczowe dotyczące inicjatywności i przedsiębiorczości. Dzięki tym zajęciom uczniowie nabędą umiejętności oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowanie go  w uzasadnionych przypadkach. Ponadto uczniowie nabędą umiejętności związane z przedsiębiorczością, inicjatywnością, kreatywnością oraz planowaniem przedsięwzięć dla osiągnięcia zamierzonych celów. Uczniowie poznają zasady działania gospodarki rynkowej  oraz szanse i wyzwania stojące przed nimi na drodze zawodowej. Uczniowie staną  się kreatywni, aktywni  i samodzielni, poznają swoje predyspozycje i kompetencje zawodowe – poznają siebie, poznają również charakterystykę i przedstawicieli różnych zawodów, sieć szkół ponadgimnazjalnych oraz lokalny rynek pracy.

Tekst: Gimnazjum Sadowne