Prace trwają…

2015.03.03.4W Sadownem szybko postępują prace inwestycyjne.

W trakcie remontu aktualnie znajduje się boisko piłkarskie oraz powstaje parking przy ul. Stefanowicza. Podejrzyjmy, co się tam dzieje, ale też dla ciekawskich – zarys prac i projekt nowego boiska z bieżnią tartanową.

BOISKO PIŁKARSKIE

Opis ogólny inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest remont płyty boiska piłkarskiego polegający na wymianie warstw murawy. Darnina zostanie zerwana i usunięta (wywóz w miejsce wskazane przez inwestora) usunięte zostaną warstwy podbudowy boiska piłkarskiego wraz z pasami trawy wzdłuż linii bocznych, murawa zostanie zakończona obrzeżem betonowym (posadowionym maksymalnie 1 cm poniżej poziomu murawy).

2015.03.03.1Bieżnia sportowa o szerokości 2 i 3 torów. W ramach remontu bieżni zostaną wykonane prace wymiany podbudowy i nawierzchni bieżni, wykonanie obrzeży betonowych po dwóch stronach torów, malowanie pasów i oznaczeń na bieżni. Za bramkami zostaną zainstalowane siatki rozpostarte pomiędzy stalowymi słupami wyłapujące piłki z pola do gry w piłkę nożną o wymiarach: 29,0 m. x 6.0 m.

Ocena techniczna stanu istniejącego – dane konstrukcyjno – materiałowe.

Murawa boiska trawiastego naturalnego z licznymi ubytkami, bez prawidłowej niwelacji, pole do gry o nieregularnym kształcie (odbiegające od formy prostokątnej, zmienne parametry techniczne).

Warstwy podbudowy oraz nawierzchnia trawy do wymiany.

Bieżnia z mączki ceglanej – do remontu, przewiduje się wymianę podbudowy (z niwelacją terenu)

oraz zmianę nawierzchni na tartan.

Technologia wykonania robót.

1. Roboty przygotowawcze:

– pomiary geodezyjne – wytyczenie boiska i obrysu bieżni,

– badanie gruntu – sprawdzenie stanu i miąższości istniejącej podbudowy i gruntu rodzimego,

– zabezpieczenie placu budowy

2. Roboty ziemne:

Korytowanie terenu boiska i bieżni – przewidywana głębokość:

~ 5 cm dla boiska – wzdłuż obwodu pola gry (z pasami zieleni wzdłuż linii bocznej)

~ 17cm dla bieżni – polegające na usunięciu istniejących warstw.

Powstały urobek przewidziano do wywiezienia z terenu budowy w miejsce wskazane przez

inwestora.

– Zagęszczanie dna wykopu.

3. Okrawężnikowanie:

Przewiduje się ułożenie obrzeży betonowych po stronie wewnętrznej i zewnętrznej bieżni –

oddzielenie od sąsiadujących z bieżnią terenów czynnych biologicznie, za pomocą obrzeży 8x30x100 układanych na ławie z betonu min. B15 z oporem.

4.Podbudowa i jej zagęszczenie, nawierzchnia:

– zagęszczenie gruntu rodzimego / ewentualne uzupełnienia z istniejącej podbudowy tłuczniem

kamiennym,

– wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opisem i załącznikiem graficznym.

5. Pochylenie nawierzchni

Zaleca się następujące wyprofilowanie nawierzchni:

– odcinki łukowe – nachylenie min. 0.5% w kierunku boiska piłkarskiego

– odcinki proste – nachylenie min. 0.5% w obu kierunkach lub kierunku terenu otaczającego.

Odprowadzenie wód opadowych – odwodnienie powierzchniowe – spływ wody jak wyżej.

2015.03.03.2BOISKO PIŁKARSKIE

Rozbiórkę warstw boiska wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego, warstwy pola do gry w piłkę nożną (wraz z pasami wzdłuż boiska) usunąć.

Teren po usunięciu warstw zagęścić, wykonać warstwy zgodnie z przyjętą technologią, teren niwelować w celu utworzenia niezbędnych spadków terenu. Do niwelowania wytyczyć płytę o wymiarach 52,0 x 90,0 m.

Na odpowiednio przygotowany teren ułożyć kolejno warstwy. Boisko wyposażyć w 2 bramki (7,32 x 2,44 m), za bramkami w odległości 12,0 m zainstalować piłkochwyty o wymiarach 29,0 x 6,0 m. Linie boiska w kolorze białym, szerokości 10 cm, linie proste stykające się ze sobą pod kątem prostym. W narożnikach boiska zainstalować chorągiewki. Siatki bramkowe wykonać po uzgodnieniu parametrów siatki z inwestorem.

Warstwy boiska do gry w piłkę nożną:

– 4 cm trawa z rolki

– 15 cm mieszanka ziemi urodzajnej, torfu i piasku

– siatka przeciw kretom

– warstwa profilująca zagęszczona

– grunt rodzimy zagęszczony Is=0.9

Boisko otoczone obrzeżem betonowym oddzielającym trawę od bieżni (posadowienie krawężnika musi być co minimum 1 cm poniżej najwyższej warstwy boiska). Uwaga! Inwestor posiada ilość krawężników niezbędną do ułożenia wewnętrznej opaski betonowej (należy zdemontować istniejące obrzeże wokół boiska, elementy betonowe oczyścić i ponownie zastosować).

2015.03.03.3BIEŻNIA

Roboty rozbiórkowe i niwelacyjne warstw bieżni wykonać wraz z pracami ziemnymi o tym samym charakterze dotyczącymi płyty boiska. Obrzeża betonowe ustawić po wytyczeniu, na podbudowie betonowej.

Wykonać warstwy bieżni. Powierzchnie bieżni w kolorze ceglanym malować (pasy i oznaczenia) w kolorze białym. Część utwardzeń w ramach wykonywanej bieżni w kolorze granatowym – część przy zeskoku do skoku w dal.

Bieżnia tartanowa o szerokości 2 torów i od trony północnej 3 torów. Szerokość torów pomiędzy pasami (szerokość pasa = 5 cm) wynosi 117,0 cm. Trzytorowa część bieżni posiada prostą do rozgrywania biegu na 100 m, rozbieg do skoku w dal (zakończony zeskokiem z piaskownicą wykończoną obrzeżami betonowymi, na których ze względów bezpieczeństwa zamontować materiały ochronne zabezpieczające przed urazami zawodników – gumowe osłony, deski).

Warstwy bieżni:

– 3 mm warstwa ścieralna

– 10 mm warstwa dynamiczna

– 120 mm warstwa stabilizująca – beton zbrojony (rozproszone) B20

– 100 mm warstwa betonu – podbudowa B7,5

– 100 mm kruszywo kamienne zagęszczone

– geowłóknina 150g/m

– grunt rodzimy – istniejące warstwy bieżni (zagęścić)

WYPOSAŻENIE

Bramki aluminiowo – stalowe 7,32 x 2,44 m mocowane do podłoża, kolor biały. Bramki wyposażone w siatki.

Piłkochwyty – ustawione za bramkami w odległości 12,0 m do linii końcowej boiska. Konstrukcja oparta na słupach stalowych okrągłych o średnicy 60 mm. Grubość ścianki 4,5 mm. Malowane farbą chlorokauczukową bądź lakierowane proszkowo. Słupy kotwione w stopach fundamentowych 400 mm x 400 mm, głębokość posadowienia 100,0 cm poniżej poziomu terenu. Stopy zbrojone stalą: 4 O 12 34GS, strzemiona O 6 3t0S co 15 cm, beton B20, stopy na warstwie betonu (10 cm) podkładowego B10. Kotwienie słupów w tulejach. Długość słupa w stopie – 0,8 m (ew. słupy przykręcane do kotew wklejanych). Stężenia i linki stalowe O 4 pomiędzy słupami na śrubach rzymskich. Linki z powłoką PVC. Siatka w kolorze zielonym, polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 80 x 80 mm, grubość 5 mm. Siatka odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ze świadectwem niepalności i atestem BHP. Karabińczyki do mocowania siatki na lince – wg systemu producenta. Na siatce zamontować informację o zakazie użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem.

2015.03.03.5Przypominamy również, iż w Sadownem, jednocześnie z remontem boiska piłkarskiego, rozpoczęto prace przy budowie parkingu przy ul. Stefanowicza. Termin zakończenia prac – koniec marca br.

Tekst/foto: sch

Żródło: www.sadowne.pl