XXVIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 25 marca 2021 roku (czwartek) godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Sadowne.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1100 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne  ( ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad: 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń za 2020 r.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2021 r.;

b. w wprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

c. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Sadownem poprzez przeniesienie jego siedziby;

d. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2021 roku;

e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem”;

f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki”;

g. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;

h. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad z XXVII Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szymanik