Finalizacja projektu OZE w Sadownem

W piątek 12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Liw nastąpiło podpisanie umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”,

w ramach którego cztery gminy otrzymają dofinansowanie unijne na budowę urządzeń solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin Liw, Korytnica, Miedzna i Sadowne.

Projekt zakłada wykonanie 330 instalacji fotowoltaicznych i 353 instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin. Ponadto w instalacje fotowoltaiczne zostanie wyposażone 10 budynków użyteczności publicznej (w tym 6 na terenie Gminy Sadowne).

Na terenie Gminy Sadowne wykonane zostanie 53 instalacje fotowoltaiczne, 98 instalacji kolektorów słonecznych oraz 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Na realizację projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację unijną ponad 6,3 mln zł w ramach RPO WM 2014–2020 (działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”). Dotacja dla Gminy Sadowne wynosi 1 370 353 zł (wartość projektu 2 015 225 zł netto).

Gmina Liw, Gmina Korytnica, Gmina Miedzna i Gmina Sadowne, na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej w dniu 19 lipca 2016 w Sadownem, utworzyły Partnerstwo, którego celem jest wspólna realizacja projektu.

Celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii występujących na terenie Gmin Partnerskich: Liw, Korytnica, Miedzna, Sadowne, poprzez wybudowanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy. Projekt jest projektem parasolowym, realizowanym za pośrednictwem JST, i polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (wykorzystujących energię słoneczną), przeznaczonych na własne potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gmin oraz na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Urząd Gminy w Sadownem