Obwieszczenie

Wójta Gminy Sadowne o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Źródło: www.sadowne.pl