Skorzystajmy z badań!

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań w celu wykrycia zaburzeń słuchu u uczniów planowana jest w dwóch edycjach: w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r. Program jest realizowany w 4 miastach na prawach powiatu oraz 33 powiatach województwa mazowieckiego, w tym w powiecie węgrowskim. 

Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, a celami szczegółowymi:

  • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych z 4 miast na prawach powiatu i 33 powiatów województwa mazowieckiego,
  • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
  • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
  • zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu.

Wyniki dotychczasowych programów badań przesiewowych pokazały, że nawet co 5–6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, mające istotne znaczenie dla jego rozwoju i osiąganych wyników w nauce. Należy podkreślić, że 60% rodziców dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu nie ma świadomości problemów związanych ze słyszeniem u swoich dzieci.

Badania ankietowe wykazały ponadto, że dzieci ze znacznym niedosłuchem dwukrotnie rzadziej osiągają dobre wyniki w nauce oraz trzykrotnie częściej mają wyniki bardzo słabe w porównaniu z dziećmi o słuchu prawidłowym. Uzyskane dane potwierdziły zarówno bardzo dużą skalę występowania zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym, jak i potrzebę prowadzenia badań przesiewowych w tym zakresie.

Zachęcam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka. Badania te wykonane będą w szkołach, w godzinach lekcyjnych lub w innym miejscu i porze gwarantującej poprawne wykonanie badania oraz wysoką frekwencję uczestników. Są one bezpłatne, ale ich wykonanie wymaga zgody rodziców lub opiekunów.

Agata Tabor – pielęgniarka szkolna

Na podstawie: www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl