Zapraszamy do Liceum, Technikum oraz Szkoły Branżowej w Sadownem

– wywiad z p. Sławomirem Ryszawą.

Spotkaliśmy się dziś, żeby zapytać o nowości w oświacie, które zostaną wdrożone do szkół od września 2019 roku. Rozmawiamy z p. Sławomirem Ryszawą, dyrektorem sadowieńskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Szkoły Branżowej. Do tej pory w systemie szkolnym było tak: 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoły policealne. Zgodnie z reformą, od września system będzie wyglądał tak: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia, 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Podczas czerwcowych naborów 2019 r. jednocześnie będą się starali dostać do szkół średnich pierwsi ósmoklasiści ze zreformowanych podstawówek i ostatni rocznik gimnazjalistów. Co nowego czeka uczniów od nowego roku szkolnego w Pana szkołach?

-Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i dla absolwentów gimnazjum. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem powoła komisje rekrutacyjne, które przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne oddzielnie dla uczniów gimnazjum i dla ośmioklasistów. Rekrutacje będą miały takie same ustawowe kryteria, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Punktowane będą również oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów. Dodatkowe punkty Komisja przyzna za ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Czy absolwenci gimnazjum będą się uczyli razem z absolwentami szkół podstawowych w tych samych klasach?

– Nauka prowadzona będzie dla każdej szkoły oddzielnie. Absolwenci gimnazjum będą kształcili się tak jak obecnie: w trzyletnim liceum, czteroletnim technikum i trzyletniej szkole branżowej I stopnia. Natomiast absolwenci szkoły podstawowej będą kształcić się zgodnie z nową podstawą programową, w oddzielnych klasach. Ich nauka będzie rozłożona odpowiednio na cztery lata w liceum, pięć lat w technikum i trzy lata w szkole branżowej I stopnia.

-Czym będzie się różnił program nauczania w średnich szkołach pogimnazjalnych i popodstawowych?

– Program nauczania będzie inny dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych – gimnazjaliści będą mieli za sobą dziewięć lat nauki, a szkół podstawowych osiem.  W obu przypadkach dalsza nauka będzie kontynuacją zdobytej wcześniej wiedzy na różnych poziomach. Należy zauważyć, że wszyscy uczniowie kończący średnią szkołę, będą mieli za sobą po tyle samo lat nauki niezależnie od tego czy wcześniej ukończyli gimnazjum czy szkołę podstawową.

-Czyli w ZSP w Sadownem będzie nabór podwójny? Będą funkcjonować równoległe klasy pierwsze?

– Tak jak już wcześniej wspomniałem nasza szkoła będzie prowadziła podwójny nabór. Równolegle w oddzielnych klasach będzie kształciła się młodzież po ukończeniu gimnazjum i szkół podstawowych. Nasza szkoła jest przygotowana sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nami reforma edukacji. Jesteśmy gotowi przyjąć do naszych szkół podwójny rocznik.

– Jesteście Państwo szkołą wiejską. Według psychologów istnieje pewien kłopot. W dotychczasowym systemie dziecko było blisko domu przez 9 lat, teraz będzie 8. O rok wcześniej pójdzie do szkoły, która może być dalej od domu. To dodatkowy kłopot wychowawczy i zmartwienie dla rodziców. Czy ma Pan jakąś radę dla nich?

– Tak to prawda, w tym roku absolwentami szkół podstawowych będą uczniowie nawet w wieku 14 lat, czyli o dwa lata młodsi od młodzieży kończącej dotychczas gimnazjum. Wielu z nich niechętnie opuści rodzinny dom i zmieni dotychczasowe środowisko, inni bez lęku “wyruszą w daleki świat”. Jednak moim zdaniem wysłanie tak młodej osoby, podatnej na wpływy starszych kolegów jest dosyć ryzykowne i niesie ze sobą wiele wątpliwości. Bezpieczniej jest zostawić dziecko w znanym, lokalnym środowisku. A taka możliwość w przypadku Sadownego istnieje. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oferujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Gastronomicznym i Branżowej Szkole I Stopnia – w dowolnym zawodzie. Współpracujemy z wieloma pracodawcami, którzy chętnie przyjmą do nauki zawodu nowych uczniów. Nasza szkoła jest niewielka, nauczyciele znają tu każdego ucznia, potrafią się nim zaopiekować i jednocześnie nauczyć. Nie mam wątpliwości, że nowi uczniowie na pewno szybko się u nas odnajdą i zaaklimatyzują.

-Czym szkoły średnie w Sadownem mogą zachęcić absolwentów gimnazjum i ośmioklasistów?

– Bardzo interesująca jest nasza oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej. Od pierwszego września 2019 r. będziemy kształcić nowych uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Branżowej Szkole I Stopnia. W naszej szkole są mało liczne klasy, łatwo jest nauczycielowi dotrzeć do każdego ucznia i z każdym indywidualnie pracować, nikt nie jest anonimowy. Dlatego dobrze czują się u nas zarówno uczniowie bardzo zdolni, jak i ci, którym nauka przychodzi trochę trudniej. Ponadto w naszym Zespole Szkół młodzież może rozwijać swoje zdolności, uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań takich jak: Grupa Taneczna Sadowne, koło wolontariatu Caritas, koło muzyczne, koło gastronomiczne „Magia kuchni”, koło turystyczne „Bike Club”. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość nauki w ramach projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez szkołę, takich jak Erasmus+, Rodzina Polonijna, Jesteśmy Razem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, to ZSP w Sadownem nie odbiega od sąsiednich szkół średnich, podobnie jak oni, mamy w tym zakresie raz większe, raz mniejsze sukcesy. Naszym dużym atutem jest sprawa bezpiecznych dojazdów do szkoły. Są one optymalnym rozwiązaniem dla każdego ucznia z terenu Gminy Sadowne. Obecnie funkcjonujący dowóz uczniów do szkół z terenu naszej gminy prawdopodobnie będzie funkcjonował tak samo w przyszłości. Uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość dojazdu autobusami gminnymi do szkoły średniej, tak samo jak teraz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem to mała, bezpieczna placówka, mająca swój klimat i doświadczenie w kształceniu oraz wychowywaniu młodych ludzi. Uczymy od przeszło 70 lat i mamy wielu wspaniałych absolwentów, a wśród nich najwięcej mieszkańców Sadownego. Duże szkoły średnie w miastach mają często kłopoty lokalowe i przy podwójnym naborze, prawdopodobnie będą zmuszone prowadzić zajęcia w systemie dwuzmianowym. Szkoła w Sadownem takiego problemu nie ma. Jesteśmy w stanie przyjąć w nasze progi podwójną liczbę uczniów.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem zapraszam przyszłorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej i nauki w naszych szkołach. Do zobaczenia we wrześniu!

Dziękujemy za rozmowę.