Mogę, Chcę, Potrafię

Po raz czwarty Fundacja Prima Security realizuje zadanie „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt nosi tytuł „Mogę, Chcę, Potrafię” i jest wynikiem przemyśleń i doświadczeń z lat poprzednich, a także potrzeb zgłaszanych przez rodziców i nauczycieli.

Zadanie będzie polegało na realizacji kompleksowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin, w szczególności na rozwijaniu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Celem zadania jest objęcie wsparciem 20 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu zaburzeń psychicznych u przynajmniej jednego członka rodziny oraz zwiększenie świadomości społecznej wśród młodzieży ze szkół podstawowych ( klasy VI-VIII) i liceów z powiatu węgrowskiego na temat zaburzeń psychicznych.

W ramach zadania zostały zaplanowane następujące działania:

  1. Promocja projektu oraz kampania edukacyjno-informacyjna
  2. Event integracyjny inaugurujący projekt – Będzie to okazja do nawiązania znajomości i wspólnej zabawy.
  3. Akademia Samodzielności – warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz samodzielność i samoobsługę – Sensoplastyka – Trening Umiejętności Społecznych – Wyjścia do kina i kawiarni – 2 wyjścia do kina i do kawiarni w trakcie trwania projektu
  4. Warsztaty dla rodziców – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz pomagające radzić sobie ze stresem
  5. Opieka nad dziećmi podczas warsztatów dla rodziców
  6. Konsultacje indywidualne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców – psychologiczne – psychiatryczne – z zakresu zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  7. Warsztaty dla dzieci i rodziców – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – Arteterapia
  8. Wycieczki jednodniowe:

– wycieczka do Muzeum Sztuki Ludowej w Zambrzyńcu

– wycieczka do Zamku w Liwie

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost kompetencji emocjonalno – społecznych uczestników zadania, zwiększenie udziału osób zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym i kulturalnym, nawiązanie kontaktów między rodzicami osób z zaburzeniami psychicznymi, wzrost poczucia kompetencji zarówno u osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i u ich rodziców, wzrost świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych.

Miejsce realizacji projektu: Fundacja Prima Security Węgrów, ul. Szamoty 42A

Tekst: Monika Doktorska