ŻEGNAMY CIĘ DRUHU JACKU,

NASZEGO WSPANIAŁEGO SOŁTYSA I PREZESA, WSPÓŁTOWARZYSZA  I PRZYJACIELA.

22 września br. odprowadziliśmy w ostatnią drogę druha Jacentego Biernata, sołtysa wsi Wilczogęby i wieloletniego prezesa Zarządu OSP w Wilczogębach.

Jacenty Biernat zmarł 18 września 2022 r. Urodzony 21 stycznia 1953 roku w Brzuzie, odkąd tylko zamieszkał w Wilczogębach stał się aktywnym członkiem miejscowej społeczności wiejskiej i strażackiej. Ukoronowaniem jego zaangażowania w życie wiejskiej wspólnoty było powierzenie mu funkcji sołtysa. Do końca życia pełnił ofiarną służbę na różnych stanowiskach w miejscowej i gminnej OSP. Godnie i rzetelnie reprezentował Wilczogęby na szczeblu gminy i powiatu.

Dla swoich współmieszkańców i druhów był wzorem społecznika i strażaka, oddanego swoim bliźnim i służbie. Wzorowo wywiązywał się ze wszystkich powierzonych mu i podejmowanych przez siebie zadań. Zostanie zapamiętany jako wspaniały człowiek: pracowity, przedsiębiorczy, odpowiedzialny, otwarty, koleżeński, chętny udzielać pomocy wszystkim potrzebującym. Był też zawsze „duszą towarzystwa”, czy chodziło o zabawy z rówieśnikami, czy dziećmi i młodzieżą. Wszystkim, którzy Cię znali będzie Cię bardzo brakować.

W ostatniej drodze druhowi Jackowi towarzyszyli: rodzina, władze gminy Sadowne, strażacy z Wilczogąb i poczty sztandarowe jednostek OSP w gminie Sadowne, przyjaciele i sąsiedzi, mieszkańcy gminy Sadowne.

Kondukt pogrzebowy od domu do kościoła w Sadownem i dalej na cmentarz poprowadził i mszę św. celebrował ks. A. Kunicki.

W kościele wójt gminy Sadowne W. Cyran wygłosił wspomnienie o Jacentym Biernacie. Obecny prezes OSP Wilczogęby A. Szczechura pożegnał druha Jacka od jego druhen i druhów z Jednostki, której wiele lat przewodził. A siostrzenica Agnieszka odczytała wiersz napisany przez siostrę Jacka Alinę. W czasie pogrzebu kilkakrotnie zabrzmiały syreny alarmowe strażaków w Wilczogębach i Sadownem.

Dzisiaj nie ma Cię już wśród nas, ale jesteśmy pewni, że w „niebieskich” zastępach będziesz kontynuować swoją wierną służbę u św. Floriana, tym razem pod jego bezpośrednią komendą.

Łączymy się w bólu i żalu po Twoim odejściu z Twoimi bliskimi: żoną Jadwigą, córką Agatą, synami Łukaszem i Radosławem, synową Dorotą, wnuczką i wnukami.

Pokój Twojej duszy

                                  DRUHNY I DRUHOWIE Z OSP WILCZOGĘBY