Gates and Keys – Program Erasmus+

Drugi rok projektu Gates and Keys rozpoczął się spotkaniem podsumowującym zadania projektowe, które odbyły się w okresie od września 2015 do czerwca 2016.

W spotkaniu, które miało miejsce w Stadtteilschule Poppenbüttel w Hamburgu we wrześniu 2016, udział wzięli nauczyciele wszystkich szkół partnerskich. Naszą szkołę reprezentowały Mirosława Renik i Hanna Łojek.

W dniach 10-14 października 2016 uczniowie: Inga Tarapata, Natalia Czarnak i Paulina Ślusarz wraz z opiekunami: Mariusz Wójcik i Hanna Łojek uczestniczyli w czwartym spotkaniu Learning/Teching/Training Activities w Stadtteilschule Poppenbüttel w Hamburgu. Tematem przewodnim było zrozumienie istoty uprzedzeń i dyskryminacji. Zadanie nauczycieli polegało na zbadaniu skali problemu zaprzestawania edukacji w rodzinach imigrantów. Uczniowie poznali religie krajów partnerskich oraz tradycje i zwyczaje związane z punktami zwrotnymi w życiu społeczeństwa.

Następne spotkanie miało miejsce w dniach 5–9 grudnia 2016 w Birmingham Metropolitan College, Sutton Campus. W spotkaniu uczestniczyli Zuzanna Majbańska, Aleksandra Rukat i Ewelina Wróbel oraz opiekun. Uczniowie zredagowali Poradnik Zdrowia, zawierający przepisy kulinarne potraw regionalnych każdego kraju partnerskiego i poznali wpływ kulinarnych zwyczajów innych kultur na kuchnię lokalną. Tematyka zadań projektowych była różnorodna, zachęcająca uczniów do działania. W grupach międzynarodowych opracowali także broszurę, w której opisali tradycje kulturowe, styl życia i celebrowania świąt w krajach partnerów.  Nauczyciele zajmowali się tematem prawa powszechnego dostępu obywateli do edukacji.

Za organizowanie kolejnego spotkania odpowiedzialny był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. W dniach 30 stycznia 2017- 3 luty 2017 szkoła gościła uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich: Turcji, Danii, Niemiec, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Warsztaty projektowe rozpoczęły się od rozszerzenia definicji różnorodności kulturowej. Następnie uczniowie poszukiwali możliwości dzielenia się swoimi podobieństwami, poznawania różnic i świętowania różnorodności. Zadania projektowe podkreślały też wagę podobieństw i różnic w pracy grupowej na rzecz środowiska lokalnego. Uczniowie przedstawili problem reklam promujących stereotypy i fałszywe obrazy rzeczywistości. Opiekunowie wzięli udział w seminarium o tematyce stanowiącej wyzwanie dla edukacji wielokulturowej w szkole: tolerancja religijna, przemoc w szkole oraz sposób realizowania tematyki wielokulturowości w systemie edukacyjnym krajów partnerskich.

Następna mobilność projektowa to wizyta w szkole Thyholm Skole Hvidbjerg w Danii. W dniach 3–7 kwietnia 2017 Julia Rogalska, Natalia Kłusek, Bartłomiej Andryszczyk i Mateusz Sternicki oraz opiekunowie Kamil Kiełek i Hanna Łojek uczestniczyli w ostatnim spotkaniu krótkoterminowym z udziałem uczniów. Tematem spotkania było badanie wpływu wczesnego zaprzestawania edukacji na problemy związane z karierą zawodową i wchodzenie na drogę przestępstwa młodych ludzi oraz obecność przemocy w środkach masowego przekazu. Uczniowie dyskutowali także na temat potrzeby wspierania i bycia sojusznikiem ludzi ze środowisk represjonowanych.

W ostatnim spotkaniu Transnational Meeting, które miało miejsce w Behçet Canbaz Anadolu Lisesi w Stambule w dniach 5 – 7 czerwca 2017, udział wziął szkolny koordynator projektu. Jego celem było omówienie i ocena zrealizowanych zadań projektowych oraz przygotowanie do raportu końcowego.

Oprócz spotkań roboczych uczniowie i opiekunowie uczestniczyli w życiu szkół partnerskich. Spotkania z władzami lokalnymi, warsztaty kulinarne i taneczne były dopełnieniem wrażeń projektowych. Edukacyjnym aspektem kulturowym spotkań partnerskich były wyprawy edukacyjne, które miały na celu poznanie głównych atrakcji turystycznych projektowych destynacji.

Dzięki działaniom projektowym cele zostały osiągnięte. Uczniowie zbudowali postawy otwartości i tolerancji dla różnic, nabyli umiejętność przeciwdziałania uprzedzeniom. Udoskonalili dialog między przedstawicielami różnych środowisk etnicznych. Ponadto, poznali przyczyny i skutki wczesnego zaprzestawania edukacji. Uczniowie rozwinęli kreatywność, ukształtowali empatię, zdobyli poczucie bezpieczeństwa, nabyli umiejętność akceptowania odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Hanna Łojek – szkolny koordynator projektu