5 minut o…

…kosztach odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sadowne!

W związku ze zbliżającym się terminem, kiedy wspólnie z Radą będziemy musieli ustalić nowe stawki za odbiór odpadów, chciałbym słowem wyjaśnienia przekazać Państwu kilka zdań dotyczących samego systemu.

Od 1 lipca 2013 r. gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) i zgodnie z tymi zapisami musimy wyłonić firmę, której zlecimy wywóz śmieci w gminie Sadowne.

Od kilku lat, za odbiór śmieci w Sadownem, odpowiadał – wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku i również w tym roku w przetargu, który rozstrzygnięto w dniu 14 listopada 2018 r., najkorzystniejszą firmą okazał się ZGK w Stoczku z kwotą 697 792,32. Następne oferty opiewały na kwotę 1 080 000 oraz 1 193 353,69.

Z jednej strony cieszy fakt, że wygrała firma, która dotychczas obsługiwała naszą Gminę, bo powoduje to mniej zamieszania przy odbiorze, ale też mocno martwi, że pieniądze za tę usługę od momentu, kiedy ustalaliśmy stawki (obecnie 5 i 10 złotych) zwiększyły się ponad dwukrotnie.

Już w zeszłym roku kwota, która wygrała przetarg, ponad 365 000, była większa niż w 2016 roku, jednak pozostawiliśmy stawki na niezmienionym poziomie. Teraz jednak, gdy kwota jest ponad dwa razy większa od pierwotnej, będziemy musieli ponownie wszystko przeliczyć i z pewnością będą nowe, większe stawki.

Zgodnie z przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę musi się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W oparciu na wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nadzoruje finanse samorządów, gmina nie może dokładać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nie jest pocieszeniem informacja, że przetargi na śmieci w sąsiednich gminach również wypadły bardzo drogo, bo to jedynie pokazuje, że koszty systemu odbioru odpadów rosną w całym kraju i to w bardzo szybkim tempie.

Jako Urząd dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy mieszkańcy byli równi wobec prawa i za śmieci płacił każdy zamieszkujący gminę, chociaż, co jest nieuniknione, są w tym obszarze zaległości. Do tych osób, które nie wywiązują się ze swojego obowiązku, wysyłamy ponaglenia, a jeśli jest taka konieczność, przekazujemy sprawę do komornika. Za odbiór odpadów muszą płacić wszyscy i nie można w tym zakresie nikogo zwolnić. Płatność uzależniona jest od złożonej deklaracji właściciela posesji od zamieszkiwanych osób i na jej podstawie mamy możliwość żądać zapłaty. Jeśli ktoś nie złoży deklaracji, a mamy podejrzenie, że zamieszkuje teren naszej gminy, wzywamy do dopełnienia tego obowiązku.

Drodzy Państwo, pewnie żaden burmistrz czy wójt nie lubi podnoszenia podatków i z pewnością nie było naszym zamiarem rozpoczynać kadencję Rady i Wójta od podwyżek, ale w sytuacji śmieci nie będziemy mieli wyjścia.  Z analizy wynika, że zarówno u nas, jak i w sąsiednich gminach, opłata za odbiór odpadów zwiększy się znacznie. A najgorsze, że jako władze nie możemy nic z tym zrobić, bo instytucje kontrolujące samorządy wyjaśniają nam, że system musi się samofinansować. Opłata za składki musi wystarczyć na obsługę odbioru nieczystości i to bez możliwości dopłat ze strony gmin.

Drodzy Mieszkańcy, nowych stawek jeszcze nie znamy, ale do połowy grudnia będziemy musieli je z Radą ustalić. Jeszcze przed tym faktem, chciałem Państwu pokazać, że władze samorządowe nie zawsze mają możliwość samostanowienia tak, jakby chciały. Pewne rzeczy, także te niepopularne i niewygodne, musimy robić na podstawie wyższych przepisów i dostosować się do sytuacji niezależnej od Wójta czy Rady.

Z pozdrowieniami…

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran