Regulamin Portalu

Nieoficjalny Portal Informacyjny Gminy Sadowne „Info Sadowne” jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Siedlcach – nr rej. Pr. 1/22.

Redaktor Naczelny i administrator danych – Sławomir Chyliński, adres Redakcji – Sadowne, e-mail: info.sadowne@wp.pl.

Portal stanowi własność prywatną Redaktora Naczelnego i nie jest powiązany z żadną instytucją. Jest również apolityczny i niekomercyjny – nie publikuje artykułów dot. działalności partii politycznych, ich struktur i programów, a także odpłatnych reklam.

Regulamin korzystania z Portalu. Klauzula informacyjna RODO.

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy internauta – użytkownik portalu info.sadowne.pl, zwanego dalej Portalem, zobowiązany jest przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
1.2. Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z Portalem należy zgłaszać, pisząc na adres Redakcji e-mail: info.sadowne@wp.pl.

 1. Publikowanie artykułów i mediów.

2.1. Redakcja Portalu umożliwia mieszkańcom gminy Sadowne udział w tworzeniu jego zawartości w postaci: bezpłatnych publikacji artykułów na tematy związane z wydarzeniami na tym terenie, bezpłatne reklamowanie swoich firm i umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń (wskazane zdjęcia), a także promowanie ciekawych miejsc (zdjęcia z opisem w Galerii).

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, treść przesyłanych artykułów nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, musi być oznaczona w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowi ona materiału redakcyjnego.

Treść artykułów nie może być też sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji Portalu. Portal nie publikuje treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, jak też pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Redakcja ma prawo odmowy publikacji przesłanego materiału.

Portal dostosowuje również swoje treści do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

2.2. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych jej: artykułów, ogłoszeń, reklam oraz zawartości mediów. Przesłanie takich informacji, po zapoznaniu się autora z cytowanymi zasadami, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezpłatne opublikowanie, ale będzie też potwierdzało fakt, iż ich autor zapoznał się i zastosował do ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.3. Redakcja nie zwraca przesłanych informacji, jak też zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, a także odmowy publikacji w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami bądź linią programową Portalu.

2.4. Portal może objąć patronatem medialnym  imprezy społecznościowe lub inicjatywy – planowane na terenie gminy Sadowne – poprzez publikowanie ich zapowiedzi i relacji po wydarzeniu. Kontakt w tej sprawie pod adresem e-mail: info.sadowne@wp.pl.

 1. Komentarze.

3.1. Portal jest wyłącznie stroną informacyjną i nie przewiduje się dodawania komentarzy do elementów w nim publikowanych.

 1. Prawa autorskie.

4.1. Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w Portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach, zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Jeżeli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które Portal się powołuje) poinformuje, że nie chce, aby Portal powoływał się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

4.2. Zarówno układy treści zawarte w Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

4.3. Można korzystać z tekstów zawartych w Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych w Portalu w innym celu nie wymaga zgody pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu www.info.sadowne.pl”. Zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

 1. Odpowiedzialność.

5.1. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji udostępnianych w Portalu.

 1. Ochrona prywatności i danych osobowych.

6.1. Serwis przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich osób korzystających z treści zawartych w Portalu. Do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja użytkowników. Nie są tu też zbierane, gromadzone ani przetwarzane żadne ich dane, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci Internet takich, jak adres IP komputera, z którego łączy się użytkownik i nazwa domeny. Dane te nie są zbierane w sposób umożliwiający przypisanie ich do konkretnej osoby i służą wyłącznie celom statystycznym (dane statystyczne gromadzone są w systemie przez okres 1 miesiąca).
6.2. Właściciel Portalu, który jest administratorem danych, dokłada wszelkich starań, aby dane te były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6.3. Dane osobowe.

Portal Info Sadowne nie gromadzi „danych osobowych” – informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Podczas wydarzeń gminnych, opisywanych w Portalu, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, która następnie umieszczana jest w odrębnej galerii Google w taki sposób, by nie można było przypisać jej elementów do „danych osobowych” konkretnej osoby, której dane dotyczą, czy też użyć jej do „profilowania” lub dalszego rozpowszechniania. Fotografie w galerii Google, przechowywane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. do celów archiwalnych w interesie publicznym, znajdują się w folderach opatrzonych nazwami do momentu likwidacji Portalu.

Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jest utrwalany, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1),

– Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

– Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

Nie przewiduje się przekazania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo wykonujący taką dokumentację dąży do uzyskania zgody osób, których wizerunki będą utrwalane. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Nałożenie obowiązku uzyskania takie zgody nie jest jednak konieczne, jeżeli osoby, których dane dotyczą, dysponują już tymi informacjami, jeżeli utrwalenie lub ujawnienie danych są wyraźnie przewidziane prawem, lub jeżeli poinformowanie osób, których dane dotyczą, okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

W tych przypadkach rolą wykonującego dokumentację fotograficzną jest dopilnowanie, aby organizator wydarzenia poinformował w formie komunikatu uczestników wydarzenia o wykonywanej czynności dokumentowania fotograficznego oraz konieczności wyrażenia zgody na tę czynność przez wszystkich uczestników wydarzenia – każdy uczestnik wydarzenia ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Od ogólnej zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu prawo autorskie przewiduje dwa wyjątki (art. 81 pkt.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda osoby sportretowanej nie będzie konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie:

 • dotyczy osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych);
 • dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza (Istotne jest, że osoba przedstawiona na zdjęciu musi stanowić „jedynie szczegół całości”, być elementem tła. Wyjątek przewidziany przez prawo autorskie nie dotyczy wizerunków skadrowanych czy też takich, w których wizerunek danej osoby (czy też osób) jest elementem kluczowym całego zdjęcia.).

Informujemy również, iż dalsza obecność na terenie tej Imprezy – po ogłoszeniu Komunikatu, będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na naszej stronie internetowej.

Uczestnik imprezy, którego wizerunek utrwalono i umieszczono na naszej stronie internetowej, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

W przypadku, gdy dokumentacja fotograficzna została już umieszczona w galerii Google Portalu, osoba zainteresowana winna powiadomić o wycofaniu „zgody” administratora, przesyłając informację na adres e-mail: info.sadowne@wp.pl, w której podaje nazwę folderu ze zdjęciami i numer problematycznej fotografii. Na podstawie „prawa do bycia zapomnianym” przedmiotowa fotografia zostanie niezwłocznie usunięta („prawo do bycia zapomnianym” wprowadza możliwość sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych).

 1. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory.

7.1. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiające się w materiałach udostępnianych przez Portal, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 1. Pliki cookies

8.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do tworzenia statystyk liczbowych Portalu;

8.4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.6. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.