IV Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2019 – 2021,

b. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2019 rok,

c. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” 2019 – 2023.

d. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

e. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

f. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowwne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji,

g. w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030

h. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 r.,

i. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,

j. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r.,

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.

Źródło: https://www.sadowne.pl/