Chyba inaczej się nie dało…

3 lipca odbyła się X Sesja Rady Gminy Sadowne, podczas której zapadły ważne decyzje dla sadowieńskiej oświaty.

Po pierwsze, sadowieńscy radni Uchwałą nr X/56/2019 na podstawie obowiązującego prawa oświatowego z dniem 31 sierpnia 2019 roku zlikwidowali gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem.

A po drugie, Uchwałą nr X/57/2019 dokonali zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem w ten sposób, że dotychczasowe imię szkoły zastąpili imieniem „bł. ks. Edwarda Grzymały”.

Kim był dotychczasowy Patron sadowieńskiej szkoły podstawowej? Choć większość z mieszkańców gminy Sadowne wiele słyszało o nim, to jednak przypomnimy jego skróconą biografię ze strony internetowej SP Sadowne:

Czesław Wycech – Marszałek Sejmu PRL II kadencji (1957-1961), III kadencji (1961-1965), IV kadencji (1965-1969) i V kadencji (1969-1971).

Urodzony 20.07.1899 w Wilczogębach w powiecie węgrowskim, w rodzinie chłopskiej. Zmarł 26.05.1977 w Warszawie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie 1918, Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie 1924, Wydział Przyrodniczy Państwowego Instytutu Nauczycielskiego 1926. Nauczyciel w szkołach powszechnych 1919 – 1937. Działalność partyjną rozpoczął w PSL ”Wyzwolenie” 1918. Sekretarz Zarządu Powiatowego w Węgrowie 1922 – 1925. Członek Stronnictwa Ludowego 1931 – 1939. Członek Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych od 1919. Współtwórca zjednoczenia organizacji nauczycielskich w Związek Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący Wydziału Organizacyjnego ZNP 1938. Podczas II wojny światowej od 10.1939 pracował w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Kierownik Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj 1940 – 1945. Minister oświaty w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej 1945 – 1947. Propagator reformy szkolnictwa i zwalczania analfabetyzmu. Zasiadał w Radzie Naczelnej i Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL 1946 – 1947.

Jak brzmi uzasadnienie przyjętej 3 lipca uchwały? Oto ono:

W oparciu o zapisy § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zmiany nadanego imienia szkole dokonuje organ prowadzący na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), nazwy szkół nie mogą upamiętniać m.in. osób związanych z tym systemem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim zwrócił się do Wójta Gminy Sadowne z wnioskiem o zmianę imienia Szkoły Podstawowej: „Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha” na „Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały”. W związku z ustawowym wymogiem zobowiązującym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dokonania zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odwołujących się do systemu władzy w Polsce z lat 1944-1989, przyjęcie nowej nazwy szkoły jest uzasadnione.

Organy szkoły we wniosku wskazują na ponadczasowe cechy i wartości nowego patrona szkoły istotne w życiu młodego pokolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Sadownem jest zasadne.

Tak to wygląda i tylko taka drobna uwaga: Pomimo dużych zasług, zawsze trzeba spodziewać się zarzutu służalczości wobec systemu uznawanego przez kolejne pokolenia, a może też historię, jako totalitarny.

Miejmy to na względzie Drodzy Państwo…

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Sławek Chyliński/SP Sadowne

Źródła:

https://www.bip.sadowne.pl/469,sesja-x

http://spsadowne.pl/