Prasa o wydarzeniach roku 1920 w Sadownem i okolicy

Tym razem opracowanie dotyczy jednego z najburzliwszych okresów w dziejach regionu. Burza trwała krótko, bo ledwie tydzień i była raczej trąbą powietrzną, która wciągnęła przede wszystkim konie i sprawdzała ludzkie charaktery.

Pierwszy list opublikowano tuż przed wyprawą wojsk polskich na Kijów, która rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 r. Front był więc daleko i mieszkańcy mogli zająć się sprawami niezwiązanymi bezpośrednio z wykuwaniem granic odrodzonej ojczyzny. W latach 1817-1915 działały w każdej parafii Królestwa Polskiego dozory kościelne, które ustanowiono na wzór istniejących we Francji. Dozory zajmowały się przede wszystkim kontrolą parafialnych finansów, utrzymaniem w należytym stanie kościelnych budynków i cmentarzy. Przepisy dotyczące szczegółów organizacji tej instytucji były wielokrotnie zmieniane, jednak ogólnie dozór w każdej parafii składał się z członków wchodzących w jego skład z mocy prawa oraz z trzech członków wybieranych przez parafian. Przy okazji zmian w organizacji kościoła po odzyskaniu niepodległości, niektóre środowiska postulowały zwiększenie wpływu parafian na działanie ich kościoła, inne zaś domagały się wręcz likwidacji dozoru, czego wyrazem jest zamieszczony poniżej list.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/prasa-o-wydarzeniach-roku-1920-w-sadownem-i-okolicy/