Miasto? Prima aprilis

koronaPrzepraszamy Państwa za żartobliwą informację na temat nadania praw miejskich naszej miejscowości – artykuł ten powstał wyłącznie na potrzeby primaaprilisowego święta.

Przedstawione tu informacje zostały wymyślone, dlatego też jeszcze raz przepraszamy wszystkich, którzy snuli już plany związane ze statusem obywatela nowomiejskiego, jak też tych, którzy „nie pozostawili suchej nitki” na domniemanych pomysłodawcach tak wielkich zmian w Sadownem. Oto ten artykuł:

Sadowne będzie miastem!

Z początkiem przyszłego roku mieszkańcy Sadownego będą mogli pochwalić się statusem obywatela miejscowości posiadającej prawa miejskie.

Już w lipcu tego roku Rada Ministrów wyda rozporządzenie, którym – z dniem 1 stycznia 2015 roku –  nadane zostaną prawa miejskie dla naszej miejscowości.

Sadowne, aby uzyskać status miasta (określany tradycyjnie jako prawa miejskie), musiało spełnić kilka warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawiało szereg argumentów i uwarunkowań:

Przestrzenno-urbanistyczne:

– posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno – komunalnej (cała miejscowość musi posiadać wodociąg, kanalizację z oczyszczalnią ścieków, a także prowadzić selektywną zbiórkę odpadów – warunki spełnione, choć musimy szybko ukończyć pozostałe nitki kanalizacji w obrębie przyszłego miasta),

– posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta oraz posiadanie miejskich cech funkcjonalno – przestrzennych (w najbliższym czasie Rada Gminy podejmie stosowne uchwały regulujące układ urbanistyczny Sadownego z centrum miejscowości otoczonym zwartą zabudową typu miejskiego. Ukończone też zostaną asfaltowe nawierzchnie ulic z kanalizacją burzową, chodniki, oświetlenie ulic, itp.)

– w obszarze zwartej zabudowy nie powinna być widoczna zabudowa typu zagrodowego, dlatego też władze zmierzą się z problemem usunięcia z granic przyszłego miasta drobnorolniczej działalności, nawet po poszerzeniu granic administracyjnych obecnej osady.

Historyczno-administracyjne:

– posiadanie w przeszłości praw miejskich (m.in. herbu) lub stanowienie ważnego większego lokalnego ośrodka administracyjnego (zaleta lecz nie warunek) – nowy herb, który otrzyma miasto będzie musiał odzwierciedlać tradycję i historię miejscowości (pomyślmy szybko nad takim projektem). Atutem Sadownego jest sprawowanie obecnie funkcji centrum administracji gminy, a także posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne funkcje o charakterze miastotwórczym (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Leśnictwo, Parafia, klub sportowy, basen kąpielowy i zespół obiektów sportowych).

Funkcjonalno-demograficzne:

– posiadanie odpowiedniej liczby ludności (przyjęte kryterium to minimum 2 000 mieszkańców, w praktyce ten warunek jest coraz mniej rygorystycznie przestrzegany, ale na wszelki wypadek w granice Sadownego włączone zostaną najbliższe miejscowości. Obecnie Sadowne posiada 1311 mieszkańców i wymagane kryterium może być spełnione (prawie) po przyłączeniu do niego najbliższych miejscowości – Ociętego z 343 mieszkańcami oraz Sadolesia z 310 mieszkańcami. Na naszym terenie jest coraz mniej mieszkańców trudniących się rolnictwem, a więc kolejne kryterium mówiące, iż przynajmniej 2/3 ludności musi być zatrudniona poza rolnictwem, zostanie spełnione.

I ostatnie uwarunkowanie – społeczne:

– poparcie lokalne (we wstępnych konsultacjach przeważająca liczba mieszkańców projektowanego miasta oraz otaczającej je gminy musi opowiedzieć się za nadaniem statusu miejskiego) oraz pozytywna opinia wojewody. Tu chyba nie mamy wątpliwości, wszyscy jesteśmy za tymi zmianami, a wojewoda opowiada się za głosem większości.

Obecnie pozostaje nam tylko czekać na stosowną decyzję władz centralnych. Nowy rok będziemy witać w nowych warunkach i z większym optymizmem.

Tekst: sch