L Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 25 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się L Sesja Rady Gminy Sadowne.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym 2017/2018

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

6. Podjęcie uchwał :

a. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

b. w sprawie zarządzania poboru podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

c. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych za terenie Gminy Sadowne,

d. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem,

e. zmieniająca uchwałę Nr XX/13/2012 Rady Gminy Sadowne  z dnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne,

f. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody,

g. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2029,

h. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.,

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy,

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIX  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski    

Źródło:  https://www.sadowne.pl/