POMÓŻMY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Tak, jak w ubiegłym roku zachęcamy wszystkich do udziału w szczytnej akcji #DzienSzpilek.

Dzień Szpilek to akcja charytatywna organizowana od 2019 r. przez Moliera2 (sklep z ekskluzywną odzieżą i obuwiem). Aby dołączyć do akcji wystarczy w dniu 25 września zrobić zdjęcie swoim szpilkom (założonym lub nie) i umieścić je publicznie w mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram).

Zdjęcie koniecznie należy oznaczyć hasztagiem #DzienSzpilek.

Za każde zdjęcie Moliera 2 przekazuje 2 złote na rzecz dzieci chorych na raka z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

WAŻNE

W ramach Akcji za szpilki uważa się buty na obcasie o wysokości co najmniej 5 cm.

DO UDZIAŁU W AKCJI ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ PANÓW.

Zapraszamy do zamieszczania swoich zdjęć również w komentarzach na naszym Facebooku.

Danuta Chylińska

REGULAMIN AKCJI

„#DzienSzpilek”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „Dzień Szpilek” (zwanej dalej „Akcją”)
 2. Organizatorem Akcji jest IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Akcja odbywa się w dniu 25 września 2021 roku (dalej zwanym „Czasem trwania Akcji”).

II. UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiada od co najmniej pół roku aktywne publiczne konto na portalu https://www.instagram.com (dalej zwany „Instagram”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”) oraz posiada urządzenie umożliwiające wykonywanie zdjęć
 3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest umieszczenie na portalu Instagram lub Facebook zdjęcia zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
 4. W ramach Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

III. ZASADY AKCJI

 1. Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
 2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci umieszczania na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia w formie postu, ukazującego szpilki (założone lub nie) wraz z hashtagiem „#DzienSzpilek”. W ramach Akcji za szpilki uważa się buty na obcasie o wysokości co najmniej 5 cm.
 3. W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 2 zł.
 4. W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
 5. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężnych za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania.
 6. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie Moliera2.com.
 7. Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc swoim podopiecznym tj. osobom chorym na raka.
 8. Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają również zgodę na udostepnienie umieszczonego przez nich na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia szpilek wraz z hashtagiem „#DzienSzpilek” na Instagramie Moliera2 dostępnym pod adresem (https://www.instagram.com/moliera2/). Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia jedynie wybranych zdjęć udostępnionych przez Uczestników Akcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie moliera2.com. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji.
 5. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 6. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres pytanie@moliera2.com.
 7. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 9. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.