Warto zapoznać się z…

Nastał nowy 2021 rok. Czy wiemy jak rozplanowała jego przebieg Gmina Sadowne, jakie nowe inwestycje zaplanowano, a także, jakie opłaty nas czekają?

Najważniejszym dokumentem dla gminy Sadowne jest uchwalany każdego roku budżet gminy, który jest planem jej dochodów i wydatków, a dla nas wykazem przyszłych zmian inwestycyjnych.

Warto zapoznać się z… Uchwałą Nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. Na szczególną uwagę zasługuje plan wydatków inwestycyjnych Gminy czy wydatki w ramach funduszu inwestycyjnego.

W zakresie planowanej poprawy efektywności energetycznej w gminie Sadowne warto zapoznać się z… Uchwałą Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadowne”.

W zakresie planów związanych z ochroną środowiska w gminie Sadowne warto zapoznać się z… Uchwałą Nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

W zakresie planowanego rozwoju gminy Sadowne w kolejnych latach warto zapoznać się z… Aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Sadowne do 2025 roku. 

Tyle ogólnie na temat najbliższej przyszłości Gminy Sadowne. Konkretniej dla jej mieszkańców? Na razie w 2021 roku czekają nas różne opłaty.

Warto zapoznać się z… Uchwałą Nr XXV/139/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Warto zapoznać się z… cennikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem zawierającym taryfy wody, taryfy ścieków, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i cennik innych usłughttp://zgksadowne.pl/index.php/cennik.

 Warto też zapoznać się z… uchwałami o dopłatach za odprowadzanie ścieków:

Uchwała NR XXVII/153/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem,

Uchwała Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Warto zapoznać się z… cenami odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy Sadowne: wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian, na poziomie roku 2020:

– odpady odbierane w sposób selektywny 20 zł od osoby;

– przy braku wypełnienia obowiązku selekcji odpadów, opłata wynosi 60 zł od osoby;

– zniżka za posiadanie i zadeklarowanie kompostownika 1 zł od stawki podstawowej od osoby.

A na koniec – gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to warto zapoznać się z… Uchwałą Nr XXVII/152/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sadownem, poprzez przeniesienie jego siedziby.

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło: www.sadowne.pl