Usuwanie azbestu!

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2023 r.

W związku realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2023 r.” wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, tj. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, którzy w 2023 r. zamierzają usunąć azbest z budynków, w terminie do 9 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o odebranie odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sadowne, pokój nr 18.

Zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2023 r.” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniu podlega odbiór i utylizacja zdjętych płyt azbestowych zabezpieczonych na posesji, które zostały zgłoszone w trakcie przeprowadzonej przez Urząd Gminy w roku 2013 inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniu nie podlega wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg kolejności złożenia do czasu wyczerpania przydzielonych środków.

Kompletny wniosek obejmuje:

– wniosek,

– informację o wyrobach zawierających azbest,

– ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów,

– oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis.

Dokumentacja do pobrania na stronie https://www.sadowne.pl/redir,index?tresc=3171