Będzie? Chyba nie!

2014.08.26.2Pozytywna opinia RDOŚ w Warszawie dla budowy instalacji przetwarzania odpadów w dawnych „Silikatach”.

Wójt Gminy Sadowne zawiadamia, iż w Urzędzie Gminy Sadowne dostępne jest do wglądu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 maja 2015 roku, uwzględniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji mechaniczno – biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 42 000 Mg/rok zlokalizowanej w miejscowości Zieleniec, gmina Sadowne, działka 901”.

Co ważne, w uzasadnieniu do tego postanowienia stwierdza się, iż „planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko”. A więc zgoda na budowę?

Ale dalej mówi się: „Planowana instalacja nie jest ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017, z uwzględnieniem lat 2018 – 2023, w związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaznacza, iż zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) „jeżeli instalacja, przeznaczona do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji”.

Więc jak to jest?

Zapraszamy do lektury dokumentu na stronie Urzędu Gminy Sadowne.

Tekst: sch

Źródło: www.sadowne.pl