5 minut o…

wojtcyran…rewitalizacji Gminy Sadowne.

Witam Państwa!

Minęło trochę czasu od chwili, gdy za pośrednictwem Portalu INFO Sadowne zwracałem się bezpośrednio do Państwa w kolejnym artykule z cyklu: „5 minut o…”. Czas płynie bardzo szybko, kolejny rok naszej współpracy prawie za nami i – jeśli Państwo pamiętają – w tych dniach również mija dwa lata od wyborów, w których zdecydowaliście Państwo o powierzeniu mi tak zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Sadowne. Jeszcze raz dziękuję Państwu za tak duże zaufanie i ze swej strony obiecuję, iż będę robił wszystko, aby nie zawieść Państwa. Z tej też okazji wkrótce chciałbym podsumować tę „połowę kadencji Wójta” i zorganizować spotkanie z mieszkańcami Gminy Sadowne, podczas którego będziemy mieli możliwość szczegółowego przedstawienia procesu zmian zachodzących w Naszej Gminie, jak też wymiany poglądów na ten temat. Po ustaleniu terminu, niezwłocznie o nim poinformuję, ale już teraz serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie.

Dzisiaj jednak chciałbym przekazać Państwu kilka słów na temat opracowanego właśnie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”. Na podstawie dostępnych danych opracowała go profesjonalna firma i przekazała do konsultacji społecznych.

Jak mówi się we wstępie do tego dokumentu, Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 to dokument, którego celem jest zaplanowanie i przeprowadzenie w odpowiedni sposób procesu rewitalizacji. Rewitalizacja to zgodnie Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Jest to trochę skomplikowane, ale prościej można powiedzieć, iż  dokument ten jest długofalowym programem działań mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego zdegradowanym obszarom, przy jednoczesnej poprawie warunków życia mieszkańców i zapewnieniu ożywienia gospodarczego. A co najważniejsze, program taki stanowi podstawę do starania się o możliwość współfinansowania części projektów rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie opracowywania tego projektu odbyły się konsultacje z mieszkańcami Naszej Gminy, którzy zgłaszali swoje wnioski i propozycje. Na tej podstawie wytypowano obszary Gminy Sadowne, w których wskazane są działania rewitalizacyjne, a także zgłoszono pierwsze propozycje działań naprawczych. Nie będę Państwu wymieniał ich wszystkich, ale zachęcam do zapoznania się z projektem Programu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sadowne. Konsultacje w tej sprawie już trwają, a ich finałem będzie przyjęcie po 30 listopada br. stosownej uchwały przez Radę Gminy Sadowne.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach i zgłaszania uwag oraz opinii – osobiście lub elektronicznie.

Pozdrawiam!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne