Gdy dziecko jest ofiarą i świadkiem przemocy

… Przemoc wobec dzieci to nie fikcja. Badania, które zostały przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje dowodzą, że 3 na 10 dzieci doświadcza przemocy ze strony osób dorosłych, a 6 na 10 ze strony rówieśników.

Statystyki alarmują, że 18% dzieci w Polsce jest świadkiem przemocy w rodzinie. Nasila się agresja wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Należy zatem wdrażać programy i procedury, które pomogą w przeciwdziałaniu przemocy i agresji w środowisku lokalnym. Uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów m.in. na drodze mediacji. Uświadamiać rodzicom, że przemoc jest zamierzonym procesem, który trwa często nawet kilka pokoleń.

Takie działania podjęła już Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Sadownem, do której na zebranie śródroczne został zaproszony b. nadkomisarz policji M. Mudant – specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Zapoznał on rodziców z prawnymi aspektami przemocy, jej rodzajami, przyczynami powstawania oraz sposobami przeciwdziałania zjawisku.

Bardzo interesujący pod względem merytorycznym wykład prelegent zakończył refleksją: „Życzyłbym sobie, aby w państwa środowisku więcej było profilaktyki niż działań interwencyjnych”.  My również dołączamy się do tych życzeń.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem za koordynowanie spotkania, a rodzicom za aktywny udział w szkoleniu.

Pedagog szkolny

G. Wódka