REKRUCI Z KACZKOWA W CARSKIEJ ARMII (1832-1917)

Dzisiaj artykuł „Rekruci z Kaczkowa w carskiej armii (1832-1917) autorstwa absolwentki sadowieńskiego Liceum p. Jadwigi Sadowskiej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Od trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku do utworzenia Księstwa Warszawskiego w 1807 roku, północne Mazowsze, w tym parafia Brok i należąca do niej wieś Kaczkowo (podzielona w 1922 na Kaczkowo Stare i Nowe), znajdowała się pod zaborem pruskim. Po klęskach wojennych cesarza Francji Napoleona Bonapartego, w 1815 roku odbył się w Wiedniu kongres znaczących i zwycięskich państw, na którym dokonano nowego podziału Europy. Zaborcy Rzeczypospolitej – Rosja, Prusy i Austria dokonały korekty granic zajętych przez siebie terytoriów, zlikwidowano Księstwo Warszawskie, utworzone z inicjatywy Napoleona i na terenach okupowanych już wcześniej przez Rosję, formalnie utworzono Królestwo Polskie (1815-1830), którego królem mianował się car Aleksander I, a po jego śmierci, car Mikołaj I, zaś wojskiem polskim zarządzał drugi brat cara Aleksandra, Wielki Książę Konstanty. Od 1831 roku praktycznie obszar Królestwa Polskiego został włączony do Imperium Rosyjskiego ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. Dotyczyło to zarówno spraw administracyjnych, ekonomicznych, oświatowych, jak i innych społecznych, w tym wojskowych. Rząd carski wyznaczał kontyngenty poborowych dla poszczególnych regionów, tzn. określano, ilu rekrutów w danym roku zostanie wcielonych do carskiej armii, ilu będzie rezerwowych. Pierwszy pobór rekrutów z terenu Królestwa Polskiego do carskiej armii nastąpił w roku 1832. Fakt odbycia służby wojskowej odnotowywany był do lat osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych XIX wieku w metryce ślubu.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/rekruci-z-kaczkowa-w-carskiej-armii-1832-1917/